រូបភាពរបស់ ចានបង្គន់ទំនើប EzyClean DL-AF15RWM
ក្បាលជំពួយ ក្បាលជំពួយដែលអាចដកដាក់ និងសម្អាតដោយខ្លួនឯងបាន 2
ជម្រើសការបាញ់ទឹក គ្រួសារ រន្ធ 1 (លំហូរទឹកត្រង់)
ស្រ្តី រន្ធ 5 (លំហូរទឹកបាញ់ថ្មមៗ)
ការសម្អាតដោយខ្លួនឯង មាន
ក្បាលជំពួយដែលអាចដកចេញបាន មាន
អាចដកដាក់បាន មាន
កម្មវិធីគ្រប់គ្រងកម្រិតទឹក ការគ្រប់គ្រងទឹក ដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន
អត្រាលំហូរទឹក រហូតដល់ 2.0 លីត្រ/ នាទី
សម្ពាធទឹកដែលចេញ 30 - 735 kPa
មុខងារ និងគ្រឿងសម្រាប់ភ្ជាប់ គម្រប អាចដកដាក់បាន មាន
គម្របចានបង្គន់ដែលដាច់ពីគ្នា មាន
គម្របចានបង្គន់អង្គុយ អាចដកដាក់បាន មាន
គម្របចានបង្គន់ដែលដាច់ពីគ្នា មាន
ត្រូវនឹងទំហំចានបង្គន់ មាន (330 ~ 360) mm
គ្រីស្ទាល៍ប្រឆាំងនឹងបាក់តេរី Ag+ ក្បាលជំពួយ គម្របចានបង្គន់ រ៉ូប៊ីណេគ្រប់គ្រង
ឧបករណ៍ត្រងទឹក មាន
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ចំណុចប្រសព្វនៃទឹក មាន
ប្រវែងបំពង់ដែលអាចបត់បែនបាន 1,200 ម.ម