ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដៅ DH-4NS1WW ប្រើប្រាស់ថាមពល 4,500 វ៉ាត់

ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដៅ DH-4NS1WW ប្រើប្រាស់ថាមពល 4,500 វ៉ាត់

DH-4NS1WW

រាងស្អាត តូច និង សន្សំសំចៃកន្លែង

• មានការធានាតាមស្ដង់ដារនៃការការពារ
មិនឱ្យជ្រាបទឹករហូតដល់ IP25
• ប៊ូតុងចុចបិទបើក តែមួយ
• មុខងារជ្រើសរើសទឹកដ៍ប្រណិត 3 របៀប ដោយ
មានសមាសធាតុក្បាលទឹកផ្កាឈូកប្រឆាំងនឹង
បាក់តេរីដែលមាន Ag+ ទប់ស្កាត់មិនឱ្យមានការ
ដុះផ្សិត

ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដៅ DH-4NS1WW ប្រើប្រាស់ថាមពល 4,500 វ៉ាត់

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដៅ DH-4NS1WW ប្រើប្រាស់ថាមពល 4,500 វ៉ាត់