ទូរទស្សន៍ LED LCD ម៉ូដែល TH-40HS550K

TH-40HS550K

ទទួលបានភាព
សប្បាយរីករាយជាមួយរូបភាពច្បាស់ល្អ

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ទូរទស្សន៍ LED LCD ម៉ូដែល TH-40HS550K
ទំហំ:
40"
43"
32"
Android TV ™
បច្ចេកវិទ្យាដែលភ្ជាប់ Chromecast built-in™
Vivid Digital Pro

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ទូរទស្សន៍ LED LCD ម៉ូដែល TH-40HS550K