រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-KM5060
ប្រភពថាមពល 220-240 V / 50-60 W
ការប្រើប្រាស់ថាមពល 430-490 W
ប៊ូតុង 0 (បិទ) 1, 2, P1, P2
ការវាយតម្លៃលើដំណើរការ ម៉ាស៊ីនក្រឡុក បើក 2 នាទី
បិទ 2 នាទី
ប្រដាប់កិនគ្រឿងសើម និងស្ងួត បើក 1 នាទី
បិទ 2 នាទី
វិមាត្រ (ទទឹង x ប្រវែង x កម្ពស់) ម៉ាស៊ីនក្រឡុក ប្រហែល 188 x 210 x 416 mm
ប្រដាប់កិនគ្រឿងសើម និងស្ងួត ប្រហែល 170 x 210 x 275 mm
ទម្ងន់ ម៉ាស៊ីនក្រឡុក ប្រហែល 3.6 Kg
ប្រដាប់កិនគ្រឿងសើម និងស្ងួត ប្រហែល 2.3 Kg
សមត្ថភាពកិនក្រឡុក ម៉ាស៊ីនក្រឡុក 1.5 L
ប្រដាប់កិនគ្រឿងសើម និងស្ងួត ប្រដាប់កិនគ្រឿងស្ងួត៖ 50 g (គ្រប់កាហ្វេ)
ប្រដាប់កិនគ្រឿងសើម៖ 0.2 L
ផ្លែកាំបិតកាត់ ម៉ាស៊ីនក្រឡុក ផ្លែកាំបិតដែកថែបចំនួន 4
ប្រដាប់កិនសើម និងស្ងួត ផ្លែកាំបិតដែកថែបចំនួន 2