រូបភាពរបស់ MJ-68MWSG
ព័ត៌មានលម្អិត ថាមពល 240V
Switch Control -
ឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត(សៀគ្វី) មាន
ល្បឿនម៉ូទ័រ 12.500 rpm
ប្រព័ន្ធគនឹ្លះសោសុវត្ថិភាព មាន
ប្រដាប់កិនស្ងួត -
ថូ 0.6 លីត្រ
វត្ថុធាតុដើមរបស់ថូ ប្លាស្ទិក
ទម្ងន់ (សុទ្ធ) 2.8kg
វិមាត្រ (កម្ពស់ x ទទឹង x ជម្រៅ) mm (សុទ្ធ) 289 x 206 x 274
ពណ៌ គ្រីម
ប្រដាប់កោស គ្មាន