រូបភាពរបស់ MJ-M176PWSG
ព័ត៌មានលម្អិត ថាមពល 240V
ការប្រើប្រាស់ថាមពល 210~230W
Switch Control កំណត់ឡើងវិញ/ បើក (2 នាទី)/ បិទ (2 នាទី)
ឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត(សៀគ្វី) មាន
ល្បឿនម៉ូទ័រ គ្មាន
ប្រព័ន្ធគនឹ្លះសោសុវត្ថិភាព មាន
ប្រដាប់កិនស្ងួត 50g
ថូ 1 លីត្រ
វត្ថុធាតុដើមរបស់ថូ កែវ
ទម្ងន់ (សុទ្ធ) 3kg
វិមាត្រ (កម្ពស់ x ទទឹង x ជម្រៅ) mm (សុទ្ធ) 323 x 288 x 212
ពណ៌
ប្រដាប់កោស មាន