រូបភាពរបស់ ទូទឹកកក NR-BL302PSSG

ទូទឹកកក NR-BL302PSSG

ព័ត៌មានលម្អិត ចំណុះផ្ទុកសរុប (IEC 62552:2007) សរុប 288 L
ផ្នែកនៅក្នុងទូទឹកកក (PC) 190 L
ផ្នែកនៅក្នុងកន្លែងកក (FC) 98 L
ផ្នែកដាក់បន្លែ (VC) -
ចំណុះផ្ទុក (IEC 62552:2007) សរុប 268 L
ផ្នែកនៅក្នុងទូទឹកកក (PC) 186 L
ផ្នែកនៅក្នុងកន្លែងកក (FC) 82 L
ផ្នែកដាក់បន្លែ (VC) -
វិមាត្ររបស់ផលិតផល (WxDxH) 601.5 x 657 x 1505 mm
ប្រភេទរំលាយទឹកកក ការគ្រប់គ្រង PCB បែបអេឡិចត្រូនិច
ស្តង់ដារ / បទប្បញ្ញត្តិ IEC 62552:2007 IEC 60335-1, IEC 60335-2-24
ការប្រើប្រាស់ថាមពល 347 kWh/ឆ្នាំ
កម្រិតថាមពល 2 ធីក
ទម្ងន់សុទ្ធ 47 kg
ទម្ងន់សរុប 52 kg
វ៉ុល 220-240 V
ហឺត 50 Hz
ចំនួនទ្វារ 2
ពណ៌ទ្វារ មិនច្រែះចាប់
ផ្នែកនៅក្នុងទូទឹកកក (PC) សមាសធាតុថាស ថាសកញ្ចក់
ថតបន្លែ (ថតអាហារស្រស់ធំទូលាយ) មាន
ផ្នែកត្រជាក់ខ្លំាង មាន
ធ្នើរទ្វារ មាន
កន្លែងដាក់ស៊ុត មាន
ពន្លឺ LED មាន
ថាសដែលអាចកែសម្រួលបាន មាន
ថាសកញ្ចក់ មាន
ផ្នែកនៅក្នុងកន្លែងកក (FC) សមាសធាតុថាស ថាសកញ្ចក់
ប្រអប់ទឹកកក មាន
ថាសទឹកកកទ្វេ មាន
ទូរបង្កក មាន
ធ្នើរ មាន
ផ្សេងៗ ECONAVI មាន
ប្រអប់ខាងលើ មាន
កុំប្រេសស័រ Inverter
ហ្គាស R600a
ស៊ីក្លូផេននីនអ៊ីសូឡង់អ៊ុលត្រាណេ មាន
ស្រស់ និងអនាម័យ មាន
Ag Clean មាន