ទូទឹកកកទ្វារ 2 ថតបង្កខាងលើ ម៉ូដែល NR-BA229VPSG មាន Ag Clean

NR-BA229VPSG

កន្លែងផ្ទុកស្រស់ និងមានអនាម័យ

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ទូទឹកកកទ្វារ 2 ថតបង្កខាងលើ ម៉ូដែល NR-BA229VPSG មាន Ag Clean
187L (IEC 62552:2007)
ទំហំ
35kg
ទម្ងន់
526 x 584 x 1393mm
វិមាត្រ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ទូទឹកកកទ្វារ 2 ថតបង្កខាងលើ ម៉ូដែល NR-BA229VPSG មាន Ag Clean