រូបភាពរបស់ ទូទឹកកកថតបង្កកនៅខាងលើ  Econavi Inverter ទ្វារ 2 NR-BL263VPWA

ទូទឹកកកថតបង្កកនៅខាងលើ Econavi Inverter ទ្វារ 2 NR-BL263VPWA

ទីតាំងសម្រាប់ការដំឡើង