ទូទឹកកក NR-BL302PSSG

NR-BL302PSSG

ទូទឹកកកទ្វារ 2 ពេញនិយមបំផុត

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ទូទឹកកក NR-BL302PSSG
ទំហំ 288L (ចំណុះនៃ
ម៉ូដែល IEC 62552:2007)
ទំហំ
47 Kg
ទម្ងន់
601.5 x 657 x 1505 mm
វិមាត្រ