សារអំពីម៉ាក

ម៉ាកក្រុមហ៊ុន

រូបសញ្ញារបស់ Panasonic

ឈ្មោះម៉ាក Panasonic ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1955 ហើយត្រូវបានប្រើដំបូងសម្រាប់ឧបករណ៍បំពងសំឡេង។ វាគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃពាក្យថា "Pan" និង "Sonic" សំឡេង និងអត្ថន័យមានន័យថា ការនាំសំឡេងដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបង្កើតទៅកាន់ពិភពលោក។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2008 មក វាត្រូវបានប្រើជាម៉ាកក្រុមហ៊ុនដែលតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន ផលិតផល និងសេវាកម្ម។

ការបេ្តជ្ញារបស់ម៉ាក

Panasonic ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបង្កើតជីវិតប្រសើរជាងមុន និងពិភពលោកដែលកាន់តែប្រសើរ ដោយបន្តចូលរួមចំណែកក្នុងការវិវត្តនៃសង្គម និងសុភមង្គលរបស់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោក។

ពាក្យស្លោកនៃម៉ាក

A Better Life, A Better World