ការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងទៅលើគម្រោងអាហារសមុទ្រប្រកប
ដោយនិរន្តរភាព

Panasonic បង្កើតអាហារដ្ឋានដែលផ្គត់ផ្គង់ ត្រីដែលត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយ ផ្ដោតលើនិរន្តរភាព

ធនធាននៅក្នុងសមុទ្រស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងពីការថយចុះ ដោយសារតែចំនួនប្រជាជនកើនឡើងនៅលើពិភពលោក។ អាហារដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ Panasonic កំពុងត្រូវបានប្រើជាដំណាក់កាលមួយ ដើម្បីបំភ្លឺដល់មនុស្សនានាតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា ដោយរួមមានការបញ្ចូល “អាហារសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព” - អាហារសមុទ្រដែលផលិតដោយប្រើប្រាស់ការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីមុខម្ហូបរបស់ពួកគេ គោលបំណងចូលរួមចំណែកដល់នៃការសម្រេចបាននូវគោលដៅទាំង 14 (ជីវិតនៅក្រោមទឹក) នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់ UN។

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពទាំង 17 (SDG)

រូបភាព៖ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ គោលដៅទី 1៖ គ្មានភាពក្រីក្រ គោលដៅទី 2៖ គ្មានភាពអត់ឃ្លាន គោលដៅទី 3៖ សុខភាព និងសុខុមាលភាពល្អ គោលដៅទី 4៖ ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព គោលដៅទី 5៖ សមភាពយេនឌ័រ គោលដៅទី 6៖ ទឹកស្អាត និងអនាម័យ គោលដៅទី 7៖ តម្លៃសមរម្យ និងថាមពលដែលគ្មានការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន គោលដៅទី 8៖ ការងារសមរម្យ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច គោលដៅទី 9៖ ឧស្សាហកម្ម ការច្នៃប្រឌិត និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ គោលដៅទី 10៖ ការកាត់បន្ថយវិសមភាព គោលដៅទី 11៖ ទីក្រុង និងសហគមន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព គោលដៅទី 12៖ ផលិតកម្ម និងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ គោលដៅទី 13៖ សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុ គោលដៅទី 14៖ ជីវិតនៅក្រោមទឹក គោលដៅទី 15៖ ជីវិតនៅលើដី គោលដៅទី 16៖ សន្តិភាព យុត្តិធម៌ និងស្ថាប័នរឹងមាំ គោលដៅទី 17៖ ភាពជាដៃគូសម្រាប់គោលដៅ។ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនេះនឹងបន្តនៅជាគោលដៅទូទាំងពិភពលោកដដែល នៅពេលដែលយើងបន្តឆ្ពោះទៅឆ្នាំ 2030។

ការនេសាទហួសកម្រិត និងវារីវប្បកម្មរួមចំណែកដល់ការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃការប្រើប្រាស់ធនធានជលផល។ ប្រសិនបើវិធានការទប់ស្កាត់មិនត្រូវបានអនុវត្តទេ អ្នកជំនាន់ក្រោយប្រហែលជាមិនអាចមានត្រី និងលៀសខ្យង
សម្រាប់ទទួលទានទេ។ ដើម្បីអភិរក្សធនធានសមុទ្រ និងទន្លេទាំងនេះសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយ Panasonic បាន
នាំមកជូននូវគ្រឿងសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងបញ្ជីមុខម្ហូបនៅអាហារដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន
ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ 2018។ នេះគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដំបូងបង្អស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានស្នាក់ការកណ្ដាលនៅ
ប្រទេសជប៉ុន។

អាហារសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពសំដៅទៅលើផលិតផលនៅក្នុងសមុទ្រដែលអ្នកផលិតក្នុងវិស័យជលផល ហើយ វារីវប្បកម្មបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តផលិតកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពដោយផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងធនធាន បរិស្ថាន
និង សង្គម។ ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ 2020 អាហារសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីមុខម្ហូប
នៅអាហារដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចំនួន 30 ហើយ Panasonic មានគោលបំណងបញ្ចប់ការណែនាំរបស់ខ្លួននៅអាហារ
ដ្ឋានប្រហែល 100 កន្លែង ដែលបម្រើដល់កម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនជាង 100.000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន មុនចុង
ឆ្នាំ 2020។

រូបថត៖ ច្រកចូលអាហារដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ Panasonic។ ផ្ទាំងរូបភាព និងផ្ទាំងបដាស្ដីអំពីអាហារសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពត្រូវបានបង្ហាញ។ មនុស្សជាច្រើនកំពុងតម្រង់ជួរ។
រូបថត៖ ជម្រើសបញ្ជីមុខម្ហូបដែលមានអាហារសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ អយស្ទ័រចៀនពីអាណាខេត្តមីយ៉ាហ្គី។ បាយ-ស និងស៊ុបម៊ីសូផ្ដល់ជូននៅលើថាស។
រូបថត៖ បុគ្គលិករបស់ Panasonic ទទួលទានអាហារពីបញ្ជីមុខម្ហូបរបស់ អាហារដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើអាហារសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ការទទួលស្គាល់អាហារសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់

គំនិតផ្តួចផ្តើមមួយសម្រាប់ការពារធនធានសមុទ្រដែលកំពុងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកគឺដំណើរការនៃ
ការជ្រើសរើសគ្រឿងសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធាននៅក្នុងសមុទ្រ (MSC) និង
ក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងវារីវប្បកម្ម (ASC) ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាប្រព័ន្ធ ដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រ។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលទានអាហារចាប់ផ្តើមជ្រើសរើសផលិតផលសមុទ្រដែលមានស្លាកវិញ្ញាបនបត្រក្រោមប្រព័ន្ធមួយ
ក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធទាំងនេះ ចំនួននៃប្រតិបត្តិករ ឧស្សាហកម្មនេសាទដែលកំពុងចង់ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ
នឹងកើនឡើង។ សកម្មភាពនេះនឹងនាំឱ្យមានការការពារធនធានដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងសមុទ្រ។

រូបភាព៖ សញ្ញាសម្គាល់វិញ្ញាបនបត្រ MSC។ វិញ្ញាបនបត្រ MSC ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធាននៅក្នុងសមុទ្រសម្រាប់ការនេសាទដែលមានការគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ សញ្ញាសម្គាល់ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម។ “CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD, MSC, www.msc.org”
រូបភាព៖ សញ្ញាសម្គាល់វិញ្ញាបនបត្រ ASC។ វិញ្ញាបនបត្រ ASC ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងវារីវប្បកម្ម សម្រាប់ការចិញ្ចឹមត្រីប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានដល់បរិស្ថាន និងសង្គម។ សញ្ញាសម្គាល់ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម។ “Farmed Responsibly, asc certified, ASC-AQUA.ORG”

Panasonic បានប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្នុងការណែនាំអំពីអាហារសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់ខ្លួន។ ដើម្បីអាចបញ្ជាក់បានថា ការផ្តល់បញ្ចីអាហាររបស់អាហារដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់អាហារសមុទ្រប្រកបដោយ រន្តរភាព ក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ មិនត្រឹមតែអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកនាំចូល អ្នកលក់ដុំ អ្នកផលិត អ្នកចែកចាយ និងអ្នកផ្ដល់សេវាបម្រើម្ហូបអាហារក៏ត្រូវតែគោរពតាមគោលការណ៍ទូទាំងទំហំនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផងដែរ។ ខ្សែសង្វាក់នៃការគ្រប់គ្រង (CoC) ត្រូវបានធានា ដោយតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបំពេញលក្ខខណ្ឌជាច្រើន ដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ។

ដំណាក់កាលនៃការផ្តល់ផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រដែលបានបញ្ជាក់

រូបភាព៖ “តម្រូវឱ្យមានវិញ្ញាបនបត្រ (CoC) ខ្សែសង្វាក់នៃការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ដំណើរការផលិតផលធនធានសមុទ្រទាំងអស់។” ដ្យាក្រាមនេះបង្ហាញពីដំណាក់កាលនៃការផ្តល់ផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រដែលបានបញ្ជាក់។ តម្រូវឱ្យមានវិញ្ញាបនបត្រ MSC ឬវិញ្ញាបនបត្រ ASC សម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រ។ ក៏តម្រូវឱ្យមានវិញ្ញាបនបត្រ CoC សម្រាប់អ្នកនាំចូល អ្នកលក់ដុំ អ្នកផលិត អ្នកចែកចាយ និងអ្នកផ្ដល់សេវាបម្រើម្ហូបអាហារផងដែរ។ បន្ទាប់ពីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រទាំងអស់នេះ អាហារដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាចបម្រើអាហារសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់បំផុតពីគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ Panasonic កំពុងពន្លឿនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួន ទាំងក្នុងនិងក្រៅ ក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុនកំពុងផ្តល់ជំនួយយ៉ាងសកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀត ដោយលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឱ្យណែនាំគ្រឿងសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងអាហារដ្ឋាន ដើម្បីពង្រីកការទទួលស្គាល់ផលិតផលនេះ។ Panasonic ក៏កំពុងផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ CoC ដល់សមាជិកនៃឧស្សាហកម្មបម្រើម្ហូបអាហារផងដែរ។

តាមរយៈសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង Panasonic សង្ឃឹមថានឹងជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងឥរិយាបថរបស់អ្នកទទួលទានអាហារ។ គំនិតគោលគឺចង់ឱ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនសាកល្បងទទួលទាន រីករាយនឹងអាហារសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងប្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតអំពីវា។ ហើយតាមរយៈការបន្តភាពជឿនលឿនទៅមុខនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ ក្រុមហ៊ុនមានបំណងចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិរក្សធនធានសមុទ្រ និងការយល់ដឹងអំពីសង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

រូបថត៖ ជ្រុងមួយនៃការផ្ដល់សេវាកម្មនៅអាហារដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ Panasonic។ ផ្ទាំងរូបភាពស្ដីពីព័ត៌មានអំពីអាហារសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពត្រូវបានបង្ហាញ។ ផ្ទាំងរូបភាពរៀបរាប់អំពី “បញ្ជីមុខម្ហូបអាហារសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពពិសេសនៅថ្ងៃនេះ!”
រូបថត៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៅអាហារដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ Panasonic។ មនុស្សជាច្រើននាក់កំពុងទទួលទានអាហារ។
រូបភាព៖ A Better Life, A Better World

ទំនាក់ទំនង

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
ទំនាក់ទំនង [គេហទំព័រសកល]