លក្ខណៈពិសេស និងប្រសិទ្ធភាពនៃ nanoe™ X

nanoe™ X គឺជាតំណក់ទឹកអេឡិចត្រូស្តាទិកក្នុងទំហំល្អិតបំផុត 10 ដងរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលនៃ nanoe™

មិនមែនជាលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍នៅក្នុងបរិស្ថានប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងទេ

កម្ចាត់ក្លិនមិនល្អដែលមានជាញឹកញាប់។

រូបភាពបង្ហាញអំពីបញ្ហាក្លិនមិនល្អជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងបន្ទប់

ភាគល្អិត nanoe™ X ដែលមានទំហំតូចជាងភាគល្អិតនៃចំហាយទឹក ជ្រាបចូលយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងសាច់ក្រណាត់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។1–8 រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតចូលទៅដល់ប្រភពនៃក្លិនមិនល្អ និងទប់ស្កាត់ក្លិនទាំងនោះ។

របៀបដំណើរការរបស់ nanoe™ X

nanoe™ X ចូលទៅដល់ក្លិនមិនល្អដែលជាប់នៅក្នុងសាច់ក្រណាត់។

nanoe™ X ចូលទៅដល់ក្លិនមិនល្អដែលជាប់នៅក្នុងសាច់ក្រណាត់។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតទប់ស្កាត់សារធាតុដែលបង្កឱ្យមានក្លិនមិនល្អ។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតទប់ស្កាត់សារធាតុដែលបង្កឱ្យមានក្លិនមិនល្អ។

សាច់ក្រណាត់ត្រូវបានកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ។1–8

សាច់ក្រណាត់ត្រូវបានកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ។1–8

ប្រសិទ្ធភាព

ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កាត់បន្ថយកម្រិតក្លិនផ្សែងបារី 2.4 កម្រិតក្នុងរយៈពេល 12 នាទី
ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កាត់បន្ថយកម្រិតក្លិនសត្វចិញ្ចឹម 1.5 កម្រិតក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោង

nanoe™ X បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនសត្វចិញ្ចឹមបាន 1.5 កម្រិតក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោង។

ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កាត់បន្ថយកម្រិតក្លិនទុរេនលឿនជាងធម្មតា

nanoe™ X បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនទុរេនលឿនជាងការកាត់បន្ថយដោយធម្មជាតិ។

ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X កាត់បន្ថយកម្រិតក្លិនសាច់អាំងលឿនជាងធម្មតា

nanoe™ X បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនសាច់អាំងលឿនជាងការកាត់បន្ថយដោយធម្មជាតិ។

ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កាត់បន្ថយកម្រិតក្លិនញើសខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោង

nanoe™ X បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនញើសយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោង។

ក្រាបពីរបង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ក្នុងការកម្ចាត់ក្លិនសំរាម។ ជាមួយសារធាតុ methylmercaptan និង trimethylamin បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ កាត់បន្ថយកម្រិតក្លិនសំរាមខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល 0.5 ម៉ោង

nanoe™ X បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនកាកសំណល់គេហដ្ឋានបាយយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេល 0.5 ម៉ោង។

ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កាត់បន្ថយកម្រិតក្លិនសំណើមស្ទើរគ្មានសល់ក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោង

nanoe™ X បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនផ្អួលទៅកម្រិតពិបាកនឹងកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោង។

ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កាត់បន្ថយកម្រិតក្លិនស្បែកក្បាលខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល 6 ម៉ោង

nanoe™ X បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនក្បាលយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេល 6 ម៉ោង។

1ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសូចនាករអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ 6 កម្រិតនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 23㎥។ វិធីសាស្ត្រកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ ក្លិនគោលដៅ៖ ក្លិនផ្សែងបារីដែលជាប់នៅលើផ្ទៃ។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេបាន 2.4 កម្រិតក្នុងរយៈពេល 12 នាទី។ (4AA33-160615-N04)
2ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសូចនាករអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ 6 កម្រិតនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 23㎥។ វិធីសាស្ត្រកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ ក្លិនគោលដៅ៖ ក្លិនសត្វចិញ្ចឹមដែលជាប់នៅលើផ្ទៃ។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អបាន 1.5 កម្រិតក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោង។ (4AA33-160315-A34)
3ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសូចនាករក្លិនមិនល្អ 6 កម្រិតនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 23㎥។ វិធីសាស្ត្រកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ ក្លិនគោលដៅ៖ ក្លិនទុរេនដែលជាប់នឹងផ្ទៃ។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អបាន 1 កម្រិតក្នុងរយៈពេល 0.5 ម៉ោង។ (1V332-180402-K01)
4ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសូចនាករអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ 6 កម្រិតនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 23㎥។ វិធីសាស្ត្រកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ ក្លិនគោលដៅ៖ ក្លិនសាច់អាំងដែលជាប់នឹងផ្ទៃ។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អបាន 1.2 កម្រិតក្នុងរយៈពេល 2 ម៉ោង។ (4AA33-151221-N01)
5ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសូចនាករអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ 6 កម្រិតនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 23㎥។ វិធីសាស្ត្រកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ ក្លិនគោលដៅ៖ ក្លិនញើសដែលជាប់នឹងផ្ទៃ។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អបាន 1.1 កម្រិតក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោង។ (Y16HM016)
6ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ វគ្គឌីហ្សាញផ្នែកក្លិនមិនល្អ និងក្លិនក្រអូប ដេប៉ាតឺម៉ង់សមាហរណកម្មព័ត៌មានវិទ្យា មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មានវិទ្យា សាកលវិទ្យាល័យដៃដូ។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសូចនាករអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ 6 កម្រិតនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 23㎥។ វិធីសាស្ត្រកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ ក្លិនគោលដៅ៖ បានចម្លងក្លិនរាងកាយរបស់មនុស្សវ័យកណ្ដាល និងមនុស្សចាស់ដែលនៅជាប់ស្រោមខ្នើយ។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អបាន 0.65 កម្រិតក្នុងរយៈពេល 6 ម៉ោង។
7ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសូចនាករអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ 6 កម្រិតនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 23㎥។ វិធីសាស្ត្រកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ ក្លិនគោលដៅ៖ ក្លិនកាកសំណល់គេហដ្ឋានបាយដែលជាប់នឹងផ្ទៃ។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ មេទីលមែរកាប់តាន៖ បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អបាន 1.2 កម្រិតក្នុងរយៈពេល 0.5 ម៉ោង (1V332-18220-K11)។ ទ្រីមេទីលឡាមីណេ៖ បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អបាន 1.4 កម្រិតក្នុងរយៈពេល 0.5 ម៉ោង។ (1V332-180220-K12)
8ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសូចនាករអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ 6 កម្រិតនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 23㎥។ វិធីសាស្ត្រកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ ក្លិនគោលដៅ៖ ក្លិនផ្អួលដែលនៅជាប់ផ្ទៃ។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អបាន 1.7 កម្រិតក្នុងរយៈពេល 0.5 ម៉ោង។ (Y16RA002)

ប្រសិទ្ធភាពនៃការកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អមានភាពខុសគ្នាទៅតាមមជ្ឈដ្ឋាន (សីតុណ្ហភាព និងសំណើម) ពេលវេលាប្រតិបត្តិការ ក្លិន និងប្រភេទសាច់ក្រណាត់។ nanoe™ មិនកម្ចាត់សារធាតុពុលពីបារី (កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត។ល។) ទេ។ ក្លិនដែលកើតមានឥតឈប់ឈរ (ឧ. ក្លិនសម្ភារក្នុងអគារ និងក្លិនសត្វចិញ្ចឹម) មិនត្រូវបានកម្ចាត់ទាំងស្រុងទេ។

ទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់បាក់តេរី
-¹¹ និងវីរុស¹²-¹⁴ដែលចម្លងតាមខ្យល់ និងជាប់នៅលើផ្ទៃនានា

ដ្យាក្រាមបង្ហាញអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុស និងបាក់តេរីក្នុងបន្ទប់

វីរុស និងបាក់តេរីអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមកលើយើង។

របៀបដំណើរការរបស់ nanoe™ X

nanoe™ X ជ្រាបចូលទៅដល់វីរុស។

nanoe™ X ជ្រាបចូលទៅដល់វីរុស។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតបំប្លែងប្រូតេអ៊ីនរបស់វីរុស។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលបំប្លែងប្រូតេអ៊ីនរបស់វីរុស

សកម្មភាពវីរុសត្រូវបានទប់ស្កាត់។9–14

សកម្មភាពវីរុសត្រូវបានទប់ស្កាត់។9–14

ប្រសិទ្ធភាព

ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កម្ចាត់បាក់តេរី Staphylococcus aureus នៅក្នុងខ្យល់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កម្ចាត់បាក់តេរី bacteriophage Φχ174 នៅក្នុងខ្យល់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កម្ចាត់បាក់តេរី O157 ដែលតោងជាប់លើវត្ថុផ្សេងៗយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កម្ចាត់វីរុសផ្តាសាយប្រភេងរង H1N1 ដែលតោងជាប់លើវត្ថុផ្សេងៗយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កម្ចាត់បាក់តេរី MRSA ដែលតោងជាប់លើវត្ថុផ្សេងៗយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កម្ចាត់វីរុស Poliovirus ប្រភេទ 1 ដែលតោងជាប់លើវត្ថុផ្សេងៗយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព (Lsc-2ab)

9បាក់តេរីដែលចម្លងតាមខ្យល់ (ស្តាភីកូកាសអូសរាស)។ ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគីតាសាតូផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ ចំនួនបាក់តេរីត្រូវបានវាស់ បន្ទាប់ពីប៉ះពាល់ផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តដែលបិទជិតទំហំប្រហែល 25 m3។ វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ សារធាតុគោលដៅ៖ បាក់តេរីដែលចម្លងតាមខ្យល់។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ ត្រូវបានទប់ស្កាត់យ៉ាងហោចណាស់ 99.7% ក្នុងរយៈពេល 4 ម៉ោង។ (24_0301_1)
10បាក់តេរីដែលតោងជាប់ (O157)។ ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវអាហារជប៉ុន។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានវាស់ចំនួនបាក់តេរីដែលតោងជាប់នឹងសាច់ក្រណាត់ក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តបិទជិតទំហំប្រហែល 45 L។ វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ សារធាតុគោលដៅ៖ បាក់តេរីដែលតោងជាប់។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ ត្រូវបានទប់ស្កាត់យ៉ាងហោចណាស់ 99.99% ក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោង។ (208120880_001)
11បាក់តេរីដែលតោងជាប់ (MRSA)។ ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវអាហារជប៉ុន។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានវាស់ចំនួនបាក់តេរីដែលតោងជាប់នឹងសាច់ក្រណាត់ក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តបិទជិតទំហំប្រហែល 45 L។ វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ សារធាតុគោលដៅ៖ បាក់តេរីដែលតោងជាប់។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ ត្រូវបានទប់ស្កាត់យ៉ាងហោចណាស់ 99.99% ក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោង។ (208120880_002)
12វីរុសដែលចម្លងតាមខ្យល់ (bacteriophageΦχ174)។ ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគីតាសាតូផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ ចំនួនវីរុសត្រូវបានវាស់ បន្ទាប់ពីប៉ះពាល់ផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តបិទជិតទំហំប្រហែល 25 m3។ វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ សារធាតុគោលដៅ៖ វីរុសដែលចម្លងតាមខ្យល់។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ ត្រូវបានទប់ស្កាត់យ៉ាងហោចណាស់ 99.7% ក្នុងរយៈពេល 6 ម៉ោង។ (24_0300_1)
13វីរុសដែលតោងជាប់ (វីរុសផ្ដាសាយប្រភេទរង H1N1)។ ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគីតាសាតូផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានវាស់ចំនួនវីរុសដែលតោងជាប់សាច់ក្រណាត់នៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តបិទជិតទំហំប្រហែល 1 m3។ វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ សារធាតុគោលដៅ៖ វីរុសដែលតោងជាប់។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ ត្រូវបានទប់ស្កាត់យ៉ាងហោចណាស់ 99.9% ក្នុងរយៈពេល 2 ម៉ោង។ (21_0084_1)
14វីរុសដែលតោងជាប់ (វីរុសផូលីអូប្រភេទ 1 (Lsc-2ab))។ ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគីតាសាតូផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានវាស់ចំនួនវីរុសដែលតោងជាប់នឹងសាច់ក្រណាត់នៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តបិទជិតទំហំប្រហែល 45 L។ វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ សារធាតុគោលដៅ៖ វីរុសដែលតោងជាប់។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ ត្រូវបានទប់ស្កាត់យ៉ាងហោចណាស់ 99.7% ក្នុងរយៈពេល 2 ម៉ោង។ (22_0096)

លទ្ធផលអាចមានភាពខុសគ្នាដោយផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ និងស្ថានភាពប្រែប្រួលនៃរដូវកាលនិងមជ្ឈដ្ឋាន (សីតុណ្ហភាព និងសំណើម)។ nanoe™ X និងសកម្មភាពទប់ស្កាត់របស់ nanoe™ ឬកំណើននៃសារធាតុពុល ប៉ុន្តែមិនទប់ស្កាត់ជំងឺនោះទេ។

ទប់ស្កាត់សកម្មភាពផ្សិតដែលតោងជាប់ និងចម្លងតាមខ្យល់

រូបភាពផ្ទះបាយមានស្អាតនិងមានអនាម័យ

ប្រភេទផ្សេងៗនៃផ្សិតដែលឆ្លងតាមខ្យល់15 និងសូម្បីតែផ្សិតតោងជាប់16 ដែលរកឃើញនៅក្នុងអគារក៏ដោយអាចចូលទៅដល់ និងទប់ស្កាត់ដោយ nanoe™ X។

របៀបដំណើរការរបស់ nanoe™ X

nanoe™ X ជ្រាបចូលទៅដល់ផ្សិត។

nanoe™ X ជ្រាបចូលទៅដល់ផ្សិត។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតបំប្លែងប្រូតេអ៊ីនរបស់ផ្សិត។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលបំប្លែងប្រូតេអ៊ីនរបស់ផ្សិត

កំណើនផ្សិតត្រូវបានទប់ស្កាត់។15, 16

កំណើនផ្សិតត្រូវបានទប់ស្កាត់។15, 16

ប្រសិទ្ធភាព

ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កម្ចាត់ផ្សិត Cladosporium នៅក្នុងខ្យល់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កម្ចាត់ផ្សិត Aspergillus ដែលតោងជាប់លើវត្ថុផ្សេងៗយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
រូបភាពបង្ហាញថា ផ្សិតនៅក្នុងគេហដ្ឋាន 8 ប្រភេទត្រូវបានកម្ចាត់

15ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវអាហារជប៉ុន។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានវាស់ចំនួនផ្សិតដែលត្រូវបានទប់ស្កាត់នៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 23 m3។ វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ សារធាតុគោលដៅ៖ ផ្សិតដែលចម្លងតាមខ្យល់។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ ត្រូវបានទប់ស្កាត់យ៉ាងហោចណាស់ 99% ក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោង។ (205061541-001)
16ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវអាហារជប៉ុន។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានវាស់ផ្សិតដែលតោងជាប់សាច់ក្រណាត់។ វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ សារធាតុគោលដៅ៖ ផ្សិតដែលតោងជាប់។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ ត្រូវបានទប់ស្កាត់យ៉ាងហោចណាស់ 99.5% ក្នុងរយៈពេល 8 ម៉ោង។ (11038081001-02)
17Kosuke Takatori, 2002 (សៀវភៅណែនាំអំពីការត្រួតពិនិត្យលើផ្សិត សៀវភៅរាយឈ្មោះដែលពន្យល់ជាពណ៌) ទំព័រទី 382 TECHNO SYSTEMS, Inc.
18Kosuke Takatori, 2002 (សៀវភៅណែនាំអំពីការត្រួតពិនិត្យលើផ្សិត សៀវភៅរាយឈ្មោះដែលពន្យល់ជាពណ៌) ទំព័រទី 44-45 TECHNO SYSTEMS, Inc.

លទ្ធផលអាចមានភាពខុសគ្នាដោយផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ និងស្ថានភាពប្រែប្រួលនៃរដូវកាលនិងមជ្ឈដ្ឋាន (សីតុណ្ហភាព និងសំណើម)។ nanoe™ X និងសកម្មភាពទប់ស្កាត់របស់ nanoe™ ឬកំណើននៃសារធាតុពុល ប៉ុន្តែមិនទប់ស្កាត់ជំងឺនោះទេ។

ទប់ស្កាត់សារធាតុបង្កអាលែហ្ស៊ីដែលកើតពីសត្វចិញ្ចឹម និងសារធាតុបង្កអាលែហ្ស៊ីចម្បងៗផ្សេងទៀត។

រូបភាពក្មេងតូចម្នាក់កំពុងអង្គុយជាមួយឆ្មាមួយក្បាលនៅលើកម្រាល។

បន្ថែមពីលើសារធាតុបង្កអាលែហ្ស៊ី19 ដូចជាអង្គែឆ្កែ/ឆ្មា19, អាចម៍ចៃ/សពចៃ19, និងផ្សិតដែលចម្លងតាមខ្យល់19, សារធាតុបង្កអាលែហ្ស៊ីចម្បងៗផ្សេងទៀត19 ក៏អាចទប់ស្កាត់បានផងដែរ។

របៀបដំណើរការរបស់ nanoe™ X

nanoe™ X ចូលទៅដល់សារធាតុបង្កអាលែហ្ស៊ី។

nanoe™ X ចូលទៅដល់សារធាតុបង្កអាលែហ្ស៊ី។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតបំប្លែងប្រូតេអ៊ីនរបស់សារធាតុបង្កអាលែហ្ស៊ី។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលបំប្លែងប្រូតេអ៊ីនរបស់សារធាតុបង្កអាលែហ្ស៊ី

សារធាតុអាលែហ្ស៊ីត្រូវបានទប់ស្កាត់។

សារធាតុអាលែហ្ស៊ីត្រូវបានទប់ស្កាត់។19

ប្រសិទ្ធភាព

ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់19 បានបង្ហាញដោយភាពបាត់ពណ៌នៃប្រតិបកម្មជាមួយសារធាតុបង្កអាលែហ្ស៊ី

រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កម្ចាត់សត្វចង្រៃដែលបង្កអាឡែរហ្ស៊ី Dermatophagoides farinae យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កម្ចាត់សត្វល្អិតដែលបង្កអាឡែរហ្ស៊ី ដូចជាកន្លាតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កម្ចាត់ផ្សិតដូចជា Aspergillus យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កម្ចាត់លម្អងដែលមានប្រភពមកពីដើមឈើដូចជាដើមតាត្រៅ និងដើមស្រាប់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កម្ចាត់សារធាតុបង្កអាឡែរហ្ស៊ីដូចជារោមឆ្មាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កម្ចាត់លម្អងស្មៅរេកវីតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
[ ប្រសិទ្ធភាព]

19ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តអេឡិចត្រូហ្វូរែសនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 23 m3។ វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ សារធាតុគោលដៅ៖ សារធាតុបង្កអាលែហ្ស៊ី (ឌឺមាថូផាហ្គូឌីស ភ្ញៀរូនីសាយនឺស ឌឺមាថូផាហ្គូឌីស ហ្វារីណា សេដា ស៊ីប ស្មៅផលព្រឹក្ស ស្មៅរ៉េក អាលនូស ជប៉ុនីកា ដើមវ៉ាយប៊ើសជប៉ុន អាតេមីសៀ អូលីវ ជូនីពើ ខាសឺរីណា មីសស្កេនធុស ស្មៅធីម៉ូធី ហ្យូម៉លលឺស ជាផលនីហ្គាស អាល់ធឺណារៀ អាស្ពេហ្គីល ខេនឌីដា ម៉ាឡាសាស្យា កន្លាត ខ្មូត ឆ្កែ (អង្គែ) ឆ្មា (អង្គែ))។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់បានបញ្ជាក់ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។ (4AA33-160615-F01, 4AA33-170301-F15, 4AA33-151001-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA-33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01, 4AA33-160615-F02, 4AA33-160615-F03, 4AA33-160620-F01)

លទ្ធផលអាចមានភាពខុសគ្នាដោយផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ និងស្ថានភាពប្រែប្រួលនៃរដូវកាលនិងមជ្ឈដ្ឋាន (សីតុណ្ហភាព និងសំណើម)។

nanoe™ X និងសកម្មភាពទប់ស្កាត់របស់ nanoe™ ឬកំណើននៃសារធាតុពុល ប៉ុន្តែមិនទប់ស្កាត់ជំងឺនោះទេ។

ទប់ស្កាត់លម្អងដែលបានរកឃើញទូទាំងសកលលោកពេញមួយឆ្នាំ

រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​កម្ចាត់លម្អងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

nanoe™ X មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់20 លម្អងជាច្រើនប្រភេទដែលបានរកឃើញទូទាំងសកលលោកពេញមួយឆ្នាំ។
ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់ប្រភេទផ្សេងៗទាំង 13 ដែលបានបង្ហាញខាងក្រោម។

ប្រភេទលម្អងដែល nanoe™ X ទប់ស្កាត់

រូបភាពដើមតាត្រៅ, សាយប្រេស, ស្មៅផលព្រឹក្ស, រេកវីត, មីសខេនធឺស, ប៊េសជប៉ុនពណ៌ស, អាធេមីសៀ, អូលីវ, ជូនីភ័រ, កាសួរីណា, អាលនូសចាប៉ូនីឃឺស, ស្មៅធីម៉ូធី និងហ្យូម៉ូលឺសចាប៉ូនីឃឺស
រូបភាពប្រតិទិននៃរដូវលម្អងសំខាន់ៗ

ប្រតិទិនសម្រាប់លម្អងចម្បងៗ

លម្អងខុសៗគ្នាមាននៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗតាមពេលវេលាផ្សេងគ្នាៗក្នុងមួយឆ្នាំ។

របៀបដំណើរការរបស់ nanoe™ X

nanoe™ X អាចជ្រាបចូលទៅដល់លម្អង។​

nanoe™ X អាចជ្រាបចូលទៅដល់លម្អង។​

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតបំប្លែងប្រតេអ៊ីនរបស់លម្អង។​

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលបំប្លែងប្រតេអ៊ីនរបស់លម្អង

លម្អងត្រូវបានទប់ស្កាត់។

លម្អងត្រូវបានទប់ស្កាត់។20

20ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តអេឡិចត្រូហ្វូរែសនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 23 m3។ វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ សារធាតុធ្វើតេស្ត៖ លម្អងសេដា ស៊ីប ស្មៅផលព្រឹក្ស ស្មៅរ៉េក អាលនូស ជប៉ុនីកា ដើមវ៉ាយប៊ើសជប៉ុន អាតេមីសៀ អូលីវ ជូនីពើ ខាសឺរីណា មីសស្កេនធុស ស្មៅធីម៉ូធី ហ្យូម៉លលឺស ជាផលនីហ្គាស។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ ប្រសិទ្ធភាពនៃទប់ស្កាត់ត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។ (4AA33-151015-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01)

លទ្ធផលអាចមានភាពខុសគ្នាដោយផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ និងស្ថានភាពប្រែប្រួលនៃរដូវកាលនិងមជ្ឈដ្ឋាន (សីតុណ្ហភាព និងសំណើម)។

nanoe™ X និងសកម្មភាពទប់ស្កាត់របស់ nanoe™ ឬកំណើននៃសារធាតុពុល ប៉ុន្តែមិនទប់ស្កាត់ជំងឺនោះទេ។

ការបំបែក/ការទប់ស្កាត់នៃសារធាតុគ្រោះថ្នាក់²¹ដែលបានរកឃើញនៅក្នុង PM 2.5

រូបភាពទីក្រុងពោរពេញដោយខ្យល់មានជាតិពុល

ការកម្ចាត់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់ដូចជា អាស៊ីតកាបុកស៊ីលក្រអូប (អាស៊ីតបង់សូអ៊ីន) ប៉ារ៉ាហ្វីន (ហិចសាដេកាន) ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់។21

ដ្យាក្រាមពន្យល់ថាអ្វីទៅជាសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ និងបង្ហាញអំពីរបៀបដែលសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើន ដែលមានក្នុងខ្យល់នៅក្នុងទីប្រជុំជន អាចធ្លាក់តាមភ្លៀងមកលើដីនៅក្នុងស្ថានភាពអាកាសធាតុមួយចំនួន

របៀបដំណើរការរបស់ nanoe™ X

nanoe™ X អាចជ្រាបចូលទៅដល់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់។​

nanoe™ X អាចជ្រាបចូលទៅដល់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់។​

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតបំប្លែងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលបំប្លែងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់

សារធាតុគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានទប់ស្កាត់។21

សារធាតុគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានទប់ស្កាត់។21

ប្រសិទ្ធភាព

ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះអាស៊ីតក្លិនកាបូស៊ីឡិច (អាស៊ីតបង់ហ្ស៊ូអ៊ិច)
ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះប៉ារ៉ាហ្វីន (hexadecane)
[ ប្រសិទ្ធភាព]

21ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានវាស់ចំនួនសារធាតុសរីរាង្គដែលតោងជាប់នៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 23 m3។ វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ អាស៊ីតកាបុកស៊ីលក្រអូប (អាស៊ីតបង់សូអ៊ីន) ត្រូវបានបំបែកយ៉ាងហោចណាស់ 99% ក្នុងរយៈពេលប្រហែល 8 ម៉ោង; (Y17NF096) ប៉ារ៉ាហ្វីន (ហិចសារដេកាន) ត្រូវបានបំបែកយ៉ាងហោចណាស់ 99% ក្នុងរយៈពេលប្រហែល 16 ម៉ោង។ (Y17NF089)

លទ្ធផលអាចខុសគ្នាទៅតាមការប្រើប្រាស់ ក៏ដូចជាស្ថានភាពប្រែប្រួលតាមមជ្ឈដ្ឋាន និងរដូវកាល (សីតុណ្ហភាព និងសំណើម)។

nanoe™ X និងសកម្មភាពទប់ស្កាត់របស់ nanoe™ ឬកំណើននៃសារធាតុពុល ប៉ុន្តែមិនទប់ស្កាត់ជំងឺនោះទេ។

ផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែក និងសក់កាន់តែចែងចាំង

រូបភាពស្ត្រីម្នាក់កំពុងញញឹមដាក់កញ្ចក់

nanoe™ X រួមជាមួយជាតិប្រេងសេបូមធម្មជាតិ ដើម្បីស្រោបពីលើស្បែក ដែលធ្វើឱ្យសក់រលោង និងមានសំណើមល្អ។22-23 ហើយសំណើមដ៏លើសលុបដែលមាននៅក្នុង nanoe™/nanoe™ X ផ្ដល់សំណើមដល់សក់ ដែលធ្វើឱ្យសក់ត្រង់ជាងមុន និងភ្លឺចែងចាំងផងដែរ។24

ធ្វើឱ្យសក់រលោង និងមានសំណើមល្អ

រូបភាពបង្ហាញថា នៅពេលមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​សំណើមអាចហើរចេញពីផ្ទៃស្បែក ដែលអាចបណ្ដាលឱ្យស្រទាប់ខាងក្រៅនៃស្បែករបក។ រូបភាពបង្ហាញអំពីរបៀបដែលសំណើមត្រូវបានរក្សានៅលើផ្ទៃស្បែក ហើយស្រទាប់ខាងក្រៅនៃស្បែកមានភាពរលោង នៅពេលប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X។ រូបភាពបង្ហាញថា នៅពេលមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ស្បែកមានភាពខុសប្រក្រតី មិនតឹងណែន និងអាចរបក។ រូបភាពបង្ហាញថា ស្បែកតឹងណែនមានឆ្នូតខ្សែត្រីកោណ និងមិនរបក នៅពេលប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X។

ការធ្វើតេស្តបានបង្ហាញពីការធ្វើឱ្យសំណើមដែលមានក្នុងស្បែកប្រសើរឡើងស្មើនឹងសំណើមកើនឡើង 20 ភាគរយ23-24

ក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X​បានជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកស្មើនឹងការបង្កើនសំណើមក្នុងបរិយាកាស 20 ភាគរយ

សក់រលោងចែកចាំងជាងមុនដោយប្រើ nanoe™ X។24

រូបភាពបង្ហាញថា នៅពេលមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X តុល្យភាពសំណើមរបស់សក់ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ ដែលបង្កឱ្យសក់រញេរញៃ។ សក់មិនសូវភ្លឺរលោង នៅពេលវាមិនសូវឆ្លុះពន្លឺ។,រូបភាពបង្ហាញថា នៅពេលប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X សក់មានតុល្យភាពសំណើមល្អ ដែលជួយឱ្យសក់ភ្លឺចែងចាំង និងទន់រលោង

22ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ សម្រាករយៈពេល–90 នាទី nanoeTM X ប៉ះពាល់រយៈពេល–60 នាទី។ ការរក្សាទុក–60 នាទី។ ប្រធានបទនៃការធ្វើតេស្ត៖ ស្ត្រី 8 នាក់ដែលមានអាយុ 30–49 ឆ្នាំដែលមានស្បែកស្ងួតទៅស្បែកធម្មតា។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ ផ្លាស់ប្ដូរសំណើមដែលមានក្នុងស្បែកស្មើនឹងកំណើន 20 ភាគរយពី 30% ទៅ 50% នៅក្នុងសំណើមមជ្ឈដ្ឋាន។ (USG-KT-14K-012-TM)
23ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ FCG Inc. វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ ក្នុងចំណោមស្ត្រី 20 នាក់ដែលមានអាយុ 40 ± 2 ឆ្នាំ មានស្ត្រី 10 នាក់ប្រើឧបករណ៍nanoeTM នៅគេហដ្ឋានរយៈពេល 28 ថ្ងៃ ខណៈពេលដែលស្ត្រី 10 នាក់ផ្សេងទៀតប្រើឧបករណ៍ដោយមិនមានnanoeTM រយៈពេល 28 ថ្ងៃនៅគេហដ្ឋាន។ (19104)
24ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 46 m3 សីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ 25 °C សំណើម 40%។ របុំសក់ 6 ត្រូវបានព្យួរចម្ងាយ 2m ពីឧបករណ៍ nanoeTM ដោយបើកដំណើរការឧបករណ៍ nanoeTM សាចុះសាឡើង៖ បើក 8 ម៉ោង និងបិទ 16 ម៉ោង។ វិធីសាស្ត្រ (USD-KS-15S-009-TM)៖ បានបញ្ចេញ nanoeTM X។ សារធាតុគោលដៅ៖ សក់។

លទ្ធផលម្នាក់ៗអាចមានភាពខុសគ្នាដោយផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងស្ថានភាពប្រែប្រួលនៃរដូវកាលនិងមជ្ឈដ្ឋាន (សីតុណ្ហភាព និងសំណើម)។

ការកាត់បន្ថយកាកសំណល់ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

រូបភាពបន្លែស្រស់មានសំណើម

nanoe™ X ត្រូវបានរ៉ាយបាយពេញទូរទឹកកកបំបែកកាកសំណល់សារធាតុថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត។ ទឹកកើនឡើង បន្ទាប់ពីកន្លែងផ្ទុកក្នុងទូរទឹកកកដែលមានបំពាក់ nanoe™ X កម្ចាត់កាកសំណល់សារធាតុថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតជាងកំណើនទឹកតែឯង។

របៀបដំណើរការរបស់ nanoe™ X

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីត nanoe™ X បំបែកភាគល្អិតនៃសារធាតុថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត ដើម្បីអាចកម្ចាត់កាកសំណល់បានយ៉ាងងាយស្រួល។

អាតូមសារធាតុថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតមានចំណងខ្លាំងដែលបន្សាបជាតិទឹក។

អាតូមសារធាតុថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតមានចំណងខ្លាំងដែលបន្សាបជាតិទឹក។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតបំបែកចំណងនេះ (hydrophilisation)។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលបំបែកចំណងនេះ (hydrophilisation)

សកម្មភាពនេះអនុញ្ញាតឱ្យសម្អាតកាកសំណល់សារធាតុថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតយ៉ាងងាយស្រួល។

សកម្មភាពនេះអនុញ្ញាតឱ្យសម្អាតកាកសំណល់សារធាតុថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតយ៉ាងងាយស្រួល។

ប្រសិទ្ធភាព

អត្រាកាត់បន្ថយកាកសំណល់នៃសារធាតុថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត បន្ទាប់ពីសម្អាត (3 ថ្ងៃក្រោយមក)26

ក្រាបបង្ហាញថា កម្រិតនៃការកាត់បន្ថយ Diniconazole កើនឡើង 1.75 ដង នៅពេលប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X
ក្រាបបង្ហាញថា កម្រិតនៃការកាត់បន្ថយ Azoxystrobin កើនឡើង 2.87 ដង នៅពេលប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X

26ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ សាជីវកម្មវិទ្យាសាស្ត្រតិចណូ។ លេខវិញ្ញាបនបត្រ៖ 20020273-001។ សារធាតុថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតដែលបានធ្វើតេស្ត៖ Diniconazole និង Azoxystrobin។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត (n=2)៖ ប៉ះពាល់រយៈពេល 3 ថ្ងៃដោយប្រើ និងមិនប្រើ nanoe™ X និងបន្ទាប់ពីលាងជម្រះដោយប្រើទឹក។ ស្ថានភាពនៃការធ្វើតេស្ត៖ បន្ទប់រាងការ៉េទំហំ 400-L មានសីតុណ្ហភាព 5°C និងសំណើមលើស 70% ដោយបើក nanoe™ X សាចុះសាឡើងរយៈពេល 20 នាទី បន្ទាប់មកបិទរយៈពេល 40 នាទី។ ដំណើរការធ្វើតេស្ត៖ 1) សារធាតុថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតត្រូវបានប្រើទៅចានអាហារ φ2.8 cm។ 2) ចានត្រូវបានដាក់នៅក្នុងបន្ទប់រាងការ៉េទំហំ 400-L។ 3) បន្ទាប់ពីរយៈពេល 3 ថ្ងៃ ចានត្រូវបានសម្អាតដោយប្រើទឹក។ 4) កាកសំណល់សារធាតុថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតនៅលើចានត្រូវបានវាស់។ 5) ការវិភាគត្រូវបានធ្វើដោយប្រើ LC/MS។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ បានកាត់បន្ថយកាកសំណល់ Diniconazole 77.7% ដោយប្រើ nanoe™ X, 44.4% ដោយមិនប្រើ nanoe™ X; បានកាត់បន្ថយ Azoxystrobin 59.3% ដោយប្រើ nanoe™ X, 12.5% ដោយមិនប្រើ nanoe™ X។ កំណត់ចំណាំ៖ ប្រសិទ្ធភាពនៃ nanoe™ X អាចត្រូវបានរំពឹងថាមានភាពខុសគ្នាដោយផ្អែកលើផ្លែឈើ ឬបន្លែ។