រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលកាន់តែច្រើន មានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើន

បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X បានវិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំង។ បើប្រៀបធៀបជាមួយម៉ាស៊ីនផលិត nanoe™ ដែលបានអភិវឌ្ឍន៍ដោយ Panasonic នៅក្នុងឆ្នាំ 2003 ម៉ាស៊ីនផលិត nanoe X ជំនាន់ថ្មីបានអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ផលិតរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលច្រើនជាងមុន 20 ដង។

nanoe™

nanoe™ X

ម៉ាស៊ីនផលិតម៉ូដែល 1

ម៉ាស៊ីនផលិតម៉ូដែល 2

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីល

480 ប៊ីលានរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីត/វិនាទី

480 ប៊ីលានរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលវិនាទី

4.8 ទ្រីលានរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីត/វិនាទី

4.8 ទ្រីលានរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលវិនាទី

9.6 ទ្រីលានរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីត/វិនាទី

9.6 ទ្រីលានរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលវិនាទី

យន្តការផលិត

រូបភាពបង្ហាញអំពីដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនផលិត nanoe™

A: អេឡិចត្រូតកុងទ័រ
B: ការកាត់បន្ថយអេឡិចត្រូត
C: តំបន់ផលិតសម្រាប់រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីត៖ តូច

រូបភាពបង្ហាញអំពីដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនផលិត nanoe™ ម៉ូដែលទី 1

តាមរយៈការបញ្ចេញបន្ទុកអគ្គិសនីនាំមុខចម្រុះ (អេឡិចត្រូតរាងម្ជុលចំនួន 4) តំបន់ផលិតត្រូវបាន ពង្រីកយ៉ាងធំ ដូច្នេះរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតត្រូវបានផលិតច្រើនជាងមុន 10 ដង។
A: ការបញ្ចេញបន្ទុកអគ្គិសនីនាំមុខចម្រុះ
(អេឡិចត្រូតរាងម្ជុលចំនួន 4)

រូបភាពបង្ហាញអំពីយន្តការរបស់ម៉ាស៊ីនផលិត nanoe™ ម៉ូដែលទី 2

រាងប៉ោងចេញក្រៅរបស់អេឡិចត្រូតកុងទ័រដកសំណើមចេញពីចំណុចបញ្ចេញទៅខាងលើ រក្សាលំនឹងការបញ្ចេញ ដូច្នេះរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតត្រូវបានផលិតច្រើនជាងមុន 20 ដង។
A: ការបញ្ចេញបន្ទុកអគ្គិសនីនាំមុខចម្រុះ
(អេឡិចត្រូតរាងម្ជុលចំនួន 4)

A: ការបាញ់ថ្នាំស្រោបដោយអេឡិចត្រូស្តាទិក
 ការបញ្ចេញបន្ទុកអគ្គិសនីនាំមុខចម្រុះ (ការគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញបន្ទុកអគ្គិសនីដែលបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាព)
B: កម្លាំងទាញទឹក

ប្រព័ន្ធបញ្ចេញ

រូបភាពបង្ហាញអំពីដំណើរការបញ្ចេញខ្យល់របស់ម៉ាស៊ីនផលិត nanoe™

ការបញ្ចេញនៃការបាញ់ថ្នាំស្រោបដោយអេឡិចត្រូស្តាទិក
 

រូបភាពបង្ហាញអំពីដំណើរការបញ្ចេញខ្យល់របស់ម៉ាស៊ីនផលិត nanoe™ ម៉ូដែលទី 1

ការបាញ់ថ្នាំស្រោបដោយអេឡិចត្រូស្តាទិក
(ការបញ្ចេញបន្ទុកអគ្គិសនីនាំមុខចម្រុះ)

រូបភាពបង្ហាញអំពីយន្តការបញ្ចេញខ្យល់របស់ម៉ាស៊ីនផលិត nanoe™ ម៉ូដែលទី 2

ការបាញ់ថ្នាំស្រោបដោយអេឡិចត្រូស្តាទិក
ការបញ្ចេញបន្ទុកអគ្គិសនីនាំមុខចម្រុះ
(ការគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញបន្ទុកអគ្គិសនីដែលបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាព)

ទំហំភាគល្អិត

5-20nm

5-20nm

5-20nm

អាយុកាលនៃភាគល្អិត

ប្រហែល 600 វិនាទី

ប្រហែល 600 វិនាទី

ប្រហែល 600 វិនាទី

បរិមាណសំណើម បើប្រៀបធៀបជាមួយអ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមានធម្មតា

ប្រហែល 1,000 ដង

ប្រហែល 1,000 ដង

ប្រហែល 1,000 ដង

បានបញ្ចេញ

2003

2016

2019

ការកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ និងការទប់ស្កាត់សារធាតុបំពុលបានពាក់កណ្ដាល

ក្រាបបង្ហាញថាម៉ាស៊ីនផលិត nanoe™ ជំនាន់ថ្មី អាចទប់ស្កាត់លម្អងធូលីបានលឿនជាងម៉ាស៊ីនផលិត nanoe™ X ម៉ូដែលទី 1 រហូតដល់ពីរដង

ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រអេឡិចត្រូហ្វូរែស នៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 23m3។ វិធីសាស្រ្តទប់ស្កាត់៖ បានបញ្ចេញ nanoeTM X។ សារធាតុគោលដៅ៖ លម្អងសេដា។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ ត្រូវបានទប់ស្កាត់យ៉ាងហោចណាស់ 99% ក្នុងរយៈពេល 12 ម៉ោង។ (L19YA009)

ក្រាបបង្ហាញថាម៉ាស៊ីនផលិត nanoe™ ជំនាន់ថ្មី អាចទប់ស្កាត់ក្លិនមិនល្អបានលឿនជាងម៉ាស៊ីនផលិត nanoe™ X ម៉ូដែលទី 1 រហូតដល់ពីរដង

ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសូចនាករអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ 6 កម្រិតនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 23 m3។ វិធីសាស្ត្រកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ៖ បានបញ្ចេញ nanoeTM X។ ក្លិនគោលដៅ៖ ក្លិនមិនល្អដែលជាប់នឹងរាងកាយជាយូរនៅលើផ្ទៃ។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ បានកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ 1.7 កម្រិតក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោង។ (Y18HM059)

ខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធ