ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero X-Premium Inverter CS-S13TKH (CU-S13TKH) កម្លាំង 1.5 សេស

CS-S13TKH/CU-S13TKH

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី
Aero X-Premium Inverter

ទទួលបានបរិយាកាសត្រជាក់ប្រកបដោយផាសុកភាពដូចធម្មជាតិជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី AERO របស់ Panasonic។
#AIRTHATMOVESYOU

AEROWINGS (មុខងារត្រជាក់ដោយផ្ទាល់ និងត្រជាក់ដោយប្រយោល), Inverter, Econavi, iAUTO-X, nanoe-G, ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R410A, ស្ដង់ដារថាមពលកម្រិតផ្កាយ 4។

ដើម្បីជ្រើសរើសម៉ូដែលត្រឹមត្រូវ >

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero X-Premium Inverter CS-S13TKH (CU-S13TKH) កម្លាំង 1.5 សេស

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero X-Premium Inverter CS-S13TKH (CU-S13TKH) កម្លាំង 1.5 សេស
កម្លាំងសេស
1.5 សេស
សមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់
12,500 (3,140-14,300) Btu/h
បច្ចេកវិទ្យាផ្ដល់ផាសុកភាព
AEROWINGS, iAUTO-X, ECONAVI, Inverter, nanoe-G

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero X-Premium Inverter CS-S13TKH (CU-S13TKH) កម្លាំង 1.5 សេស