រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដែល   NA-F80VB7HRG

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដែល NA-F80VB7HRG

ទីតាំងសម្រាប់ការដំឡើង