Lumix GH5M2 Early Bird akcija – Akcijas noteikumi un nosacījumi

Lumix GH5M2 Early Bird akcija – Akcijas noteikumi un nosacījumi

Piedalies aptaujā un saņem objektīvu un akumulatoru bez maksas

E-pasts: Panasonic@promotion-support.com

Early Bird akcijas laiks: No 2021. gada 25. maija līdz 2021. gada 31. augustam

Pieteikumu periods: No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 15. septembra

1. RĪKOTĀJS

1.1. LUMIX GH5M2 Early Bird akciju (turpmāk tekstā - "Akcija") organizē Panasonic Marketing Europe GmbH, kuras reģistrētā adrese ir Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Vācija (the "Rīkotājs ").

2. ATBILSTĪBA

2.1. Akcija attiecas uz šādu valstu rezidentiem: Vācija, Austrija, Francija, DROM-COM [tikai eiro zona], Monako, Beļģija, Luksemburga, Itālija, Šveice, Nīderlande, Spānija, Portugāle, Polija, Čehijas Republika, Slovākija, Ungārija , Rumānija, Bulgārija, Slovēnija, Horvātija, Igaunija, Lietuva, Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Somija, Lielbritānija un Īrija, Bosnija un Hercegovina, Albānija, Latvija, Grieķija (“Dalībvalstis”).

2.2. Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem ("Dalībnieks").

2.3. Lai piedalītos Akcijā, Dalībniekam ir jāiegādājas viens no sekojošiem LUMIX GH5M2 produktiem: DC-GH5M2E, DC-GH5M2LE, DC-GH5M2ME (“Kvalifikējošie produkti”) no autorizēta mazumtirgotāja Dalībvalstī laika posmā no 2021. gada 25. maija līdz 2021. gada 31. augustam (“Early Bird akcijas laiks”) un jāatbild uz aptaujas jautājumiem, kas viņiem tiks iesniegti pieteikšanās procesa laikā, un pieprasa 4. klauzulā norādīto informāciju.

2.4. Visiem Kvalificējošiem produktiem jābūt jauniem un oriģināliem Panasonic izstrādājumiem. Lietotu, atjaunotu vai atjaunotu produktu, kā arī no ārpus Dalībvalstīm importētu produktu vai tādu produktu pirkšana, kas ir viltoti vai jebkādā veidā pārkāpj Panasonic uzņēmumu grupas intelektuālā īpašuma tiesības, nekvalificē piedalīties šajā Akcijā.

3. DĀVANA

3.1. Davana, kas paredzēta par dalību Akcijā, ir H-H025 25mm F1.7 objektīvs un bezmaksas akumulators DMW-BLK22 (“Dāvana”).

3.2. Šajā Akcijā piedāvātā Dāvana nav apmaināma, nav nododama citai personai un to nevar aizstāt ar skaidru naudu vai kuponu.

3.3. Akcija ir spēkā tikai līdz brīdim kamēr ir pieejami Dāvanu krājumi.

3.4. Neparedzētu apstākļu gadījumā Rīkotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pasniegt alternatīvu Dāvanu ar tādu pašu vai lielāku vērtību.

4. PIETEIKŠANĀS PROCESS

4.1. Lai pieteikties Dāvanai, dalībniekam ir jāreģistrē pieteikums tiešsaistē un jāpiedalās aptaujā, saiti uz kuru var atrast reģistrācijas galvenā lapā šeit https://www.panasonic.com/lv/consumer/foto-un-video-kameras-macities/raksti/early-bird-lumix-gh5m2-promotion.html , tiklīdz ir iegādāts Kvalificējošs produkts. Lai pretendētu uz Dāvanu, Dalībniekam aptauja ir pilnībā jāaizpilda un jāiesniedz.

4.2. Pieteikumi ar Kvalificējošiem produktiem, kas iegādāti pirms vai pēc Early Bird akcijas laika, tiks uzskatīti par nederīgiem.

4.3. Lai pieteiktos Dāvanai, Dalībniekam ir jāreģistrējas tās saņemšai, sniedzot sekojošu obligāto informāciju, kas norādīta 4.1 punktā galvenajā lapā:

1) Kur tika iegādāts Kvalificējošs produkts?

2) Pirkuma datums

3) Kvalificējošā produkta sērijas numurs (kas atrodams uz produkta pamatnes vai produkta kastes malas)

4) Augšupielādēts sērijas numura un svītrkoda attēls/skenējums

5) Augšupielādēts rēķina/pirkuma čeka skenējums/fotoattēls (pilna pirkuma čeka kopija nevis depozīta kvīta vai iepriekšpasūtījuma kvīta kopija)

4.4. Pieteikumu iesniegšanas periods ir no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 15. septembra ("Pieteikumu periods"). Pieteikumi, kas iesniegti pēc Pieteikšanās perioda beigām, nebūs tiesīgi piedalīties Akcijā. Dalībniekam jānodrošina, lai pirkuma čekā būtu norādīts iegādātā produkta nosaukums (modeļa numurs), samaksātā cena, veikala nosaukums un pirkuma datums.

4.5. Rīkotājs nav atbildīgs par jebkādiem tehniskiem, aparatūras, programmatūras, servera, tīmekļa vietnes vai cita veida traucējumiem vai bojājumiem, tai skaitā, ja tas Dalībniekam neļauj vai citādi traucē piedalīties Akcijā.

4.6. Pieteikumi, kas iesniegti pa faksu, tālruni, e-pastu vai pa pastu, netiks pieņemti. Neizskatāmas, nepilnīgas vai pārveidotas pieteikumu veidlapas vai aptaujas tiks uzskatītas par nederīgām, tāpat kā pieteikumu veidlapas, kas nav aizpildītas saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

4.7. Pēc tiešsaistes reģistrācijas iesniegšanas Dalībniekiem tiks nosūtīta automatiska e-pasta vēstule, kas informēs, ka viņu pieteikums ir saņemts un norādīs nākamos soļus pieteikuma procesā. Dalībnieka pieteikums tiks pārbaudīts saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. Pieteikumi nav derīgi attiecībā uz Kvalificējošiem produktiem, kas tika atgriezti mazumtirgotājam atpakaļ, un Dalībnieks apmaina Kvalificējošo produktu vai saņem pilnu naudu atpakaļ, un šādā gadījumā Rīkotājs būs tiesīgs pieprasīt atpakaļ visas piešķirtās Dāvanas.

4.8. Rīkotājs nepieņems pieteikumu, ja Dalībnieks nebūs iesniedzis derīgu pirkuma čeka kopiju, produkta sērijas numuru, kā arī sērijas numura un svītrkoda attēlu.

5. SAŅEMŠANAS PROCESS

5.1 Dāvana tiks nosūtīta uz adresi, kuru Dalībnieks ir norādījis, reģistrējot pieteikumu.

5.2. Ja Dāvana nav piegādājama, jo Dalībnieks ir norādījis nederīgu vai nepareizu adresi, Rīkotājam nav pienākuma veikt papildu apstākļu pārbaudi.

5.3. Dāvanas bojāšanās un nejaušas nozaudēšanas risks pāriet uz Dalībnieku tās nosūtīšanas brīdī.

5.4. Dāvana tiks piegādāta 2 mēnešu laikā pēc Pieteikuma perioda termiņa beigām.

5.5. Pieteikumi, kas iesniegti pirms vai pēc Pieteikumu perioda, netiks pieņemti.

5.6. Gadījumā, ja 5.4. punktā norādīto piegādes datumu Rīkotājs nevar ievērot tādu iemeslu dēļ, par kuriem Rīkotājs nav atbildīgs (Dāvanas nepieejamība), Rīkotājs par to nekavējoties informē Dalībnieku un vienlaikus paziņo Dalībniekam paredzamo jaunu piegādes datumu. Par Dāvanas nepieejamības gadījumu šādā izpratnē jo īpaši tiek uzskatīta Rīkotāja piegādātāja nespēja piegādāt Dāvanu laikā, ja Rīkotājs ir noslēdzis atbilstošu darījumu, ne Rīkotājs, ne tā piegādātājs nav vainojams vai Rīkotājam nav pienākuma veikt piegādi konkrētajā gadījumā. Par Dāvanas nepieejamības gadījumu tiek uzskatīts arī neparedzētu apstākļu, piemēram, nepārvaramas varas apstākļu, gadījums.

6. PRIVĀTUMS UN DATU AIZSARDZĪBA

6.1. Atbildīgais datu pārzinis ir Rīkotājs, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, VĀCIJA; datenschutz@eu.panasonic.com

6.2. Rīkotājs ievēros spēkā esošos datu aizsardzības likuma noteikumus. Tiek piemērota rīkotāja privātuma politika, kas atrodama vietnē: https://www.panasonic.com/lv/konfidencialitates-politika.html

6.3. Apkopoto datu veidi: sasveicināšanās, vārds un uzvārds, pasta adrese, dzīvesvietas valsts un e-pasta adrese, aptaujas atbildes, Kvalificējošā produkta iegādes datums un vieta.

6.4. Datu vākšanas mērķi: Dati tiks vākti, apstrādāti un uzglabāti tikai nolūkā īstenot akciju un ja Dalībnieks tam ir piekritis. Ja Dalībnieks ir piekritis saņemt informāciju par produktiem un īpašus piedāvājumus no Panasonic, šim nolūkam tiks apkopoti, apstrādāti un uzglabāti arī iepriekš uzskaitītie datu veidi. Jau esošo klientu dati tiks salīdzināti un atjaunināti ar sniegtajiem šīs akcijas datiem.

6.5. Datu apstrāde pamatojas uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1. punkta b) un f) apakšpunktu un 17. panta 3. punkta e) apakšpunktu un Likumu 18/2018 Coll. Datu aizsardzības likums, proti, par Dalībnieka brīvprātīgu dalību, šiem noteikumiem un organizētāja likumīgajām interesēm.

6.6. Visi Dalībnieka personas dati netiks nodoti trešajām personām un netiks ar viņiem koplietoti to lietošanai bez Dalibnieku piekrišanas. Izņēmums ir trešām personām, kurām ir uzdots īstenot Akciju, un kuras apkopos, glabās un izmantos datus Akcijas īstenošanas nolūkā. Trešās puses ievēro GDPR un veic nepieciešamos drošības pasākumus, par kuriem vienojies ar Rīkotāju.

6.6. Dalībnieku dati tiks izdzēsti pēc Akcijas pabeigšanas, ja vien šie dati nav nepieciešami, lai saņemtu informāciju par produktu un īpašos piedāvājumus no Panasonic. Organizētājs tos arhivēs tikai tiesiskās aizsardzības nolūkos, ilgākais, līdz būs beidzies prasību noilgums.

6.7. Dalībnieks var jebkurā brīdī paziņot, ka vēlas atsaukt savu dalību Akcijā, un iebilst pret attiecīgo Dalībnieka personas datu izmantošanu Akcijā. Šī atsaukšana ir adresēta Dalībnieka Akcijas Rīkotājam attiecīgajā dzīvesvietas valstī vai Panasonic filiālei- Panasonic Marketing Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wołoska 9, 02-583 Varšava, Polija

6.8. Dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā bez maksas saņemt informāciju par Dalībnieka glabātajiem personas datiem, to izcelsmi un saņēmēju un datu apstrādes mērķi, un, ja piemērojams, tiesības uz šo datu labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu piemērojamo tiesību aktu noteikumiem.

7. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

7.1. Piesakoties uz šo Dāvanu, tiks uzskatīts, ka Dalībnieki ir izlasījuši un piekrituši šiem noteikumiem un nosacījumiem.

7.2. Rīkotājs patur tiesības pārbaudīt visu pieteikumu atbilstību, lai pasargātu sevi no krāpnieciskiem, nederīgiem vai atkārtotiem pieteikumiem, tostarp bez ierobežojuma pieprasīt dalībniekam pierādīt, ka tas 28 dienu laikā no Kvalificējošā produkta piegādes dienas, nav to atgriezis. Pieteikumi atgriezto Kvalificējošo produktu, negodprātīgo vai krāpniecisko iesniegto pieteikumu gadījumos, kā arī pieteikumi, kas citādi neatbilst šiem noteikumiem un nosacījumiem, tiks atzīti par spēkā neesošiem.

7.3. Rīkotājs patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un nosacījumus tādā mērā, kā to atļauj likums, par to attiecīgi informējot Akcijas Dalībniekus, kas publicēti Akcijas tīmekļa vietnē.

7.4. Par katru iegādāto Kvalificējošo produktu var iesniegt tikai vienu pieteikumu.

7.5 Lai uzraudzītu krāpnieciskus pieteikumus, Rīkotājs patur tiesības pārbaudīt produktu atgriešanas faktu, salīdzinot saņemtos Dāvanu pieteikumus ar datiem no attiecīgajiem pilnvarotajiem mazumtirgotājiem. Jebkuru iespējamu krāpniecisku darbību Rīkotājs pārbaudīs. Rīkotājs patur tiesības neizsniegt Dāvanu (vai veikt pasākumus, lai pieprasītu Dāvanu atgriešanu, ja tā jau ir izsniegta), ja ir aizdomas, ka ir iesniegts nepatiess vai krāpniecisks pieteikums.

7.6. Šos noteikumus un nosacījumus reglamentē Latvijas tiesību akti, izņemot starptautiskās kolīziju tiesības, jo īpaši ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pārdošanas līgumiem. Latvijas tiesām ir piešķirtas īpašas tiesības izšķirt jebkādus strīdus vai prasības, kas izriet no šīs Akcijas vai ir ar to saistītas.

7.7. Dalībniekiem var piemērot nodokļus no Dāvanas. Nodokļu saistības par Dāvanu ir Dalībnieka, nevis Rīkotāja pienākums.

7.8. Ja kāds no šo noteikumu un nosacījumu punktiem ir spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo noteikumu un nosacījumu derīgumu.