Lumix GH6 Early Bird akcija – Akcijas noteikumi un nosacījumi

Lumix GH6 Early Bird akcija – Akcijas noteikumi un nosacījumi

Reģistrējiet savu LUMIX GH6 produktu un saņemiet Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128GB karti un +1 gada garantijas pagarinājumu bez maksa

E-pasts: Panasonic@promotion-support.com

Akcijas periods: no 2022. gada 22. februāra līdz 2022. gada 30. aprīlim

Pieteikumu periods: no 2022. gada 15. marta līdz 2022. gada 31. maijam

1. RĪKOTĀJS

1.1. LUMIX GH6 Early Bird Akcija (turpmāk tekstā - "Akcija") organizē [https://www.panasonic.com/lv/consumer/foto-un-video-kameras-macities/raksti/lumix-gh6-early-bird-promotion.html] kā Panasonic Marketing Europe GmbH pārstāvniecība, kuras reģistrētā adrese ir Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Vācija (the "Rīkotājs").

2. ATBILSTĪBA

2.1. Akcija attiecas uz šādu valstu rezidentiem: Vācija, Austrija, Francija, Beļģija, Itālija, Šveice, Nīderlande, Spānija, Portugāle, Polija, Čehijas Republika, Slovākija, Ungārija, Rumānija, Bulgārija, Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Somija, Lielbritānija, Īrija (“Dalībvalstis”).

2.2. Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem ("Dalībnieks").

2.3. Lai piedalītos Akcijā, Dalībniekam ir jāiegādājas viens no sekojošiem LUMIX GH6 produktiem: DC-GH6E, DC-GH6ME, DC-GH6LE (“Kvalifikējošie produkti”) no autorizēta mazumtirgotāja Dalībvalstī laika posmā no 2022. gada 22. februāra līdz 2022. gada 30. aprīlim (“Akcijas periods”) un reģistrēt Kvalificējošos produktus autorizētā mazumtirgotāja veikalā, sniedzot 4. punktā norādīto informāciju.

2.4. Visiem Kvalificējošiem produktiem jābūt jauniem un oriģināliem Panasonic izstrādājumiem. Lietotu, atjaunotu vai atjaunotu produktu, kā arī no ārpus Dalībvalstīm importētu produktu vai tādu produktu pirkšana, kas ir viltoti vai jebkādā veidā pārkāpj Panasonic uzņēmumu grupas intelektuālā īpašuma tiesības, nekvalificē piedalīties šajā Akcijā.

3. DĀVANAS

3.1 Davanas, kas paredzētas par dalību Akcijā, ir Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128GB karte  un  +1 gada garantijas pagarinājums attiecīgajam Kvalificējošajam produktam (“Davanas”).

3.2. Šajā Akcijā piedāvātās Dāvanas nav apmaināmas, nav nododamas citai personai un tos nevar aizstāt ar skaidru naudu vai kuponu.

3.3. Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128GB karte tiek piedāvāta tikai līdz krājumu beigām.

3.4. Neparedzētu apstākļu gadījumā Rīkotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pasniegt alternatīvas Dāvanas ar tādu pašu vai lielāku vērtību.

4. PIETEIKŠANĀS PROCESS

4.1. Lai pieteiktos Dāvanām, lūdzu, reģistrējiet Kvalifikējošo produktu autorizētajos mazumtirgotāju veikalos pēc Kvalifikējošā produkta iegādes un Pieteikumu perioda ietvaros.

4.2. Pieteikumi ar Kvalificējošiem produktiem, kas iegādāti pirms vai pēc Akcijas perioda, tiks uzskatīti par nederīgiem.

4.3. Lai pieteiktos Dāvanām, Dalībniekam ir jāsniedz šāda obligāta informācija:

1) Kur tika iegādāts Kvalificējošs produkts?

2) Pirkuma datums

3) Kvalificējošā produkta sērijas numurs (kas atrodams uz produkta pamatnes vai produkta iepakojuma kastes malas)

4) rēķina/pirkuma čeka skenējums/fotoattēls (pilna pirkuma čeka kopija (nevis depozīta kvīts vai iepriekšpasūtījuma kvīts)

5) Jūsu adrese CFexpress Type B GOLD Series 128GB kartes nosūtīšanai

4.4 Pēc reģistrācijas no autorizētā mazumtirgotāja saņemsiet garantijas pagarinājuma sertifikātu.. Ja iegādājaties komplektu (kameras korpuss un komplekts ar objektīvu) DC-GH6LE, DC-GH6ME, lūdzu, reģistrējiet komplektu (kurā ir korpuss un objektīvs) vienlaikus ar DC-GH6LE, DC-GH6ME, nevis kā divas atsevišķas reģistrācijas (piemēram, tikai korpuss un tikai objektīvs). Atsevišķas reģistrācijas netiks pieņemtas.

4.5. Pēc reģistrācijas 80 dienu laikā saņemsiet arī Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series karti. Lūdzu, pārliecinieties, ka esat norādījis pareizu adresi Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartes nosūtīšanai.

4.5. Pieteikuma iesniegšanas periods ir no 2022. gada 15. marta līdz 2022. gada 31. maijam ("Pieteikumu periods"). Pieteikumi, kas iesniegti pēc Pieteikumu perioda beigām, nebūs tiesīgi piedalīties Akcijā.

4.6. Rīkotājs nav atbildīgs par jebkādiem tehniskiem, tehniskas, programmatūras, servera, tīmekļa vietnes vai cita veida traucējumiem vai bojājumiem, ja tas liedz vai citādi traucē dalībniekam piedalīties Akcijā.

4.8. Dalībnieka pieteikums tiks pārbaudīts saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. Pieteikumi nav derīgi attiecībā uz kvalificējošiem produktiem, kas tiek atdoti atpakaļ mazumtirgotājam, un Dalībnieks apmaina kvalificējošo produktu vai saņem pilnu naudas summu atpakaļ, un šādā gadījumā Rīkotājs būs tiesīgs pieprasīt atpakaļ visas piešķirtās Dāvanas.

4.9. Rīkotājs neapstrādās pieteikumu, ja Dalībnieks nebūs iesniedzis derīgu pirkuma čeka kopiju, produkta sērijas numuru un sērijas numura un svītrkoda attēlu.

5. SAŅEMŠANAS PROCESS

5.1 Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB karte tiks nosūtīta uz adresi, ko Dalībnieks iesniedzis autorizētajam mazumtirgotājam.  

5.2. Ja Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128GB karte netiek piegādāta, jo Dalībnieks ir norādījis nederīgu vai nepareizu adresi, Rīkotājam nav pienākuma veikt papildu pārbaudi.

5.3. Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128GB kartes bojāšanās un nejaušas nozaudēšanas risks pāriet uz Dalībnieku tās nosūtīšanas brīdī.

5.4 Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128GB karte tiks piegādāta 80 dienu laikā pēc Pieteikuma perioda beigām.

5.5. Gadījumā, ja 5.4. punktā norādīto piegādes datumu Rīkotājs nevar ievērot tādu iemeslu dēļ, par kuriem Rīkotājs nav atbildīgs (ja nav pieejama Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series karte), Rīkotājs par to nekavējoties informē Dalībnieku un vienlaikus paziņo Dalībniekam paredzamo jaunu piegādes datumu. Par Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartes nepieejamības gadījumu šādā izpratnē jo īpaši tiek uzskatīta Rīkotāja piegādātāja nespēja piegādāt Dāvanu laikā, ja Rīkotājs ir noslēdzis atbilstošu darījumu, ne Rīkotājs, ne tā piegādātājs nav vainojams vai Rīkotājam nav pienākuma veikt piegādi konkrētajā gadījumā. Par Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartes nepieejamības gadījumu tiek uzskatīts arī neparedzētu apstākļu, piemēram, nepārvaramas varas apstākļu, gadījums.

6. PRIVĀTUMS UN DATU AIZSARDZĪBA

6.1. Atbildīgais datu pārzinis ir Rīkotājs, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, VĀCIJA; data_protection@eu.panasonic.com

6.2. Rīkotājs ievēros spēkā esošos datu aizsardzības likuma noteikumus. Tiek piemērota Rīkotāja privātuma politika, kas atrodama vietnē:

[https://www.panasonic.com/lv/konfidencialitates-politika.html]

6.3. Apkopoto datu veidi: sasveicināšanās, vārds un uzvārds, pasta adrese, dzīvesvietas valsts un e-pasta adrese, aptaujas atbildes, Kvalificējošais produkts, Kvalificējošā produkta iegādes datums un vieta.

6.4. Datu vākšanas mērķi: Dati tiks vākti, apstrādāti un uzglabāti tikai un vienīgi akcijas īstenošanas nolūkā vai tiešā mārketinga nolūkos, ar nosacījumu, ka dalībnieks tam ir piekritis. Ja Dalībnieks ir piekritis tiešajam mārketingam, šim nolūkam tiks vākti, apstrādāti un uzglabāti arī iepriekš minētie datu veidi. Jau esošo klientu dati tiks salīdzināti un aktualizēti ar šīs akcijas ietvaros sniegtajiem datiem.

6.5. Datu apstrādes pamatā ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas ("GDPR") 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts.

6.6. Visi Dalībnieka personas dati netiks nodoti trešajām personām un netiks izmantoti bez viņa piekrišanas. Izņēmums ir trešās personas, cita starpā aģentūras, kurām ir pasūtīta Akcijas īstenošana un kuras vāc, uzglabā un izmanto datus Akcijas īstenošanas nolūkā. Trešās personas ievēro GDPR, un tām ir ieviesti nepieciešamie drošības pasākumi, par kuriem tās ir rakstiski vienojušās ar Rīkotāju un noslēgušas Datu apstrādes līgumus.

6.7. Dalībnieku personas datus Rīkotājs uzglabās tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu juridiskās prasības un juridiskiem mērķiem, piemēram, garantijas prasībām un prasībām saistībā ar garantijas pagarinājumu, bet ne ilgāk kā līdz prasības noilguma termiņa beigām.

6.8. Dalībnieks jebkurā laikā var paziņot Rīkotājam par personas datu atsaukšanu tiešajam mārketingam un iebilst pret attiecīgo Dalībnieka personas datu izmantošanu tiešajā mārketingā. Šis atsaukums jāadresē Rīkotājam vai Panasonic filiālei valstī, kurā Dalībnieks dzīvo.

6.9 Dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā bez maksas saņemt informāciju par Dalībnieka glabātajiem personas datiem, to izcelsmi un saņēmēju un datu apstrādes mērķi, un, ja piemērojams, tiesības uz šo datu labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu piemērojamo tiesību aktu noteikumiem nosūtot pieprasījumu uz data_protection@eu.panasonic.com.

7. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

7.1. Piesakoties uz šīm Dāvanām, tiks uzskatīts, ka Dalībnieki ir izlasījuši un piekrituši šiem noteikumiem un nosacījumiem.

7.2. Rīkotājs patur tiesības pārbaudīt visu pieteikumu atbilstību, lai pasargātu sevi no krāpnieciskiem, nederīgiem vai atkārtotiem pieteikumiem, tostarp bez ierobežojuma pieprasīt Dalībniekam pierādīt, ka tas 28 dienu laikā no Kvalificējošā produkta piegādes dienas, nav to atgriezis. Pieteikumi atgriezto Kvalificējošo produktu, negodprātīgo vai krāpniecisko iesniegto pieteikumu gadījumos, kā arī pieteikumi, kas citādi neatbilst šiem noteikumiem un nosacījumiem, tiks atzīti par spēkā neesošiem.

7.3. Rīkotājs patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā grozīt šos noteikumus un nosacījumus, kā arī jebkurā laikā grozīt vai atcelt šo Akciju.

7.4. Par katru iegādāto Kvalificējošo produktu var iesniegt tikai vienu pieteikumu.

7.5 Lai uzraudzītu krāpnieciskus pieteikumus, Rīkotājs patur tiesības pārbaudīt produktu atgriešanas faktu, salīdzinot saņemtos Dāvanu pieteikumus ar datiem no attiecīgajiem pilnvarotajiem mazumtirgotājiem. Rīkotājs patur tiesības neizsniegt Dāvanu (vai veikt pasākumus, lai pieprasītu Dāvanu atgriešanu, ja tā jau ir izsniegta), ja ir aizdomas, ka ir iesniegts nepatiess vai krāpniecisks pieteikums.

7.6. Šos noteikumus un nosacījumus reglamentē Vācijas Republikas tiesību akti, izņemot starptautisko strīdu tiesības, jo īpaši ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pārdošanas līgumiem. Visbādenes (Vācijā) tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija izšķirt jebkādus strīdus vai prasības, kas izriet no šīs akcijas vai ir ar to saistītas.

7.7. Ja kāds no šo noteikumu un nosacījumu punktiem ir spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo noteikumu un nosacījumu derīgumu.