https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

„CASHBACK - PANASONIC LUMIX 2018“ AKCIJAS KAMPAŅAS REGLAMENTS

„CASHBACK - PANASONIC LUMIX 2018“ AKCIJAS KAMPAŅAS REGLAMENTS

Produkta pirkuma periods: no 2018. gada 22. maija līdz 2018. gada 22. jūlijam
Balvas nodošanas pieprasījuma iesniegšanas beidzamais termiņš: 2018. gada 22. augusts

Palīdzības dienesta numurs: +48 801 003 532 vai +48 22 295 37 27

1. Šis Reglaments (turpmāk tekstā “Reglaments”) nosaka Akcijas Cashback – Panasonic Lumix 2018 (turpmāk tekstā "Akcija") noteikumus un nosacījumus. Akcijas rīkotājs ir PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH, sabiedrība, kas izveidota atbilstoši Vācijas tiesību aktiem, ar juridisko adresi Wiesbaden, Vācija, iela Hagenauer Strasse 43 (65203), kas darbojas, izmantojot savu Polijas filiāli ar nosaukumu PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību), Filiāle Polijā ar juridisko adresi Varšavā pie Wołoskiej 9a ielas, ierakstīta Varšavas pilsētas Rajona tiesas uzņēmumu reģistrā Varšavā, Valsts Tiesas reģistra XIII Komercreģistra nodaļa, ar KRS numuru (Valsts Tiesas reģistrācijas numurs) – 0000352843, NIP (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs) – 107-00-16-099, REGON (numurs galvenajā uzņēmējdarbības veidu sarakstā) – 142346837 (turpmāk tekstā "Rīkotājs").

2. Akcijas Koordinators ir Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Īrija (turpmāk tekstā "Koordinators"). Koordinators ir pilnvarots un atbildīgs Rīkotāja pieprasīto darbību veikšanā, rīkojoties Rīkotāja vārdā un uzdevumā Akcijas laikā.

DALĪBA AKCIJĀ

3. Akcija attiecas tikai uz tādiem Produktiem, kas iegādāti no pilnvarotiem Produktu izplatītājiem tiem piederošos pilnvarotos mazumtirdzniecības veikalos Latvijā (turpmāk tekstā „Teritorija“),. Pilnvarotu Produktu izplatītāju un to pilnvaroto veikalu saraksts ir šā Reglamenta Pielikums nr 1.

4. Akcija norisinās visā Teritorijā.

5. Akcija sastāv no pārdošanas ar papildu atlīdzību, kur papildu atlīdzība par Produkta iegādi satāv no tiesībām iesniegt Balvas nodošanas un izmaksas pieprasiījumu, saskaņā ar šo Reglamentu. Akcija notiek laika posmā no 2018. gada 22. maija līdz 2018. gada 22. jūlijam, ieskaitot (turpmāk tekstā „Akcijas Periods“). Šajā periodā ir jāiegādājas Produkts, uz kuru attiecas Akcija. Balvas nodošanas pieprasījums, kas attiecas uz Produktiem, kas iegādāti pirms vai pēc Akcijas Perioda, netiks izskatīts.

6. Produktu modeļu saraksts, uz kuriem attiecas Akcija (saukti arī “Produkti”), un balvas summa, kas piešķirta konkrētam Produktam (turpmāk “Balva”), ir norādīti zemāk esošajā tabulā:

Model name

Cash back (eur)

DC-GH5EG-K

100

DC-GH5LEG-K

120

DC-GH5MEG-K

50

DC-G9EG-K

50

DC-G9LEG-K

50

DC-G9MEG-K

50

DC-GX9HEG-K

50

DC-GX9HEG-S

50

DC-GX9WEG-K

50

DC-GX9WEG-S

50

DC-GX9MEG-K

50

DC-GX9MEG-S

50

DC-GX9NEG-K

50

DC-GX9NEG-S

50

DC-GX9KEG-K

50

DC-GX9KEG-S

50

DC-GX9EG-K

50

DC-GX9EG-S

50

DC-GH5SE-k

50

DMC-GX80MEGK

30

DMC-GX80NEGK

30

DMC-GX80EG-T

30

DMC-GX80WEGS

30

DMC-G7HEG-K

40

DMC-G7HEG-S

40

DMC-G7WEG-K

40

DMC-G7WEG-S

40

DMC-G7MEG-K

40

DMC-G7EG-K

30

DMC-G7EG-S

30

DMC-G7KEG-K

30

DMC-G7KEG-S

30

DMC-G80EG-K

30

DMC-G80HEG-K

30

DMC-G80MEG-K

30

DMC-GX80KEGK

30

DMC-GX80KEGS

30

DMC-GX80KEGT

30

DMC-GX80HEGK

30

DMC-GX80EG-K

30

DMC-GX80HEGS

30

DMC-GX80WEGK

30

DMC-GX80EG-S

30

H-E08018E

120

H-ES12060E

50

H-ES200E

250

H-NS043E

200

H-RS100400E

200

H-X012E

150

H-X015E-K

50

H-X015E-S

50

H-X025E

50

H-FSA100300E

50

H-FSA45200E

40

H-HSA35100E

50

H-HSA12035E

50

7. Produkti, uz kuriem attiecas Akcija, ir jauni un oriģināli eksemplāri, kuri tika iegādāti autorizētos mazumtirdzniecības veikalos (tostarp tiešsaitē) no autorizētiem Produktu izplatītājiem Teritorijā. Uz šo Akciju nevar pretendēt lietotu, renovētu (“refurbished”) vai atjaunotu Produktu pirkumi, Produktu pirkumi no fiziskas personas, kuras neveic saimniecisko darbību, Produktu pirkumi, kuri nav laisti apgrozībā Teritorijas tirgū vai tika iegādāti ārzemēs (tai skaitā pirkumi internetā) vai Produkti, kas ir viltoti vai jebkādā citā veidā pārkāp Panasonic Uzņēmumu grupas intelektuālā īpašuma tiesības.

8. Akcijā var piedalīties pilngadīgas fiziskas personas, iegādājoties Produktus kā patērētāji Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, kā arī uzņēmēji.

BALVAS NODOŠANAS PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANA

9. Lai piedalītos Akcijā, ir jāiesniedz Balvas nodošanas pieprasījums t.i. (a) jāaizpilda pieteikuma veidlapa tiešsaistē, kas pieejama Akcijas tīmekļa vietnē: www.lumixpromotions.com, (b) jāaugšupielādē Produkta, uz kuru attiecas Akcija, pirkuma čeka kopija (rēķins vai pavadzīme) un (c) jāpievieno Produkta svītrkoda attēls, kas atrodams uz Produkta iepakojuma sāniem (svītrkods, kas norāda modeļa numuru un sērijas numuru), ne vēlāk kā līdz 2018. gada 22. augustam, ieskaitot (turpmāk “Balvas nodošanas pieprasījuma iesniegšanas beidzamais termiņš”). Balvas nodošanas pieprasījuma iesniegšana, kas veikta pēc Balvas nodošanas pieprasījuma beidzamā termiņa, nebūs atbilstoša Akcijai un Akcijā nepiedalīsies. Pirkuma apliecinājumā ir jānorāda iegādātā Produkta modeli un Produkta pirkuma datumu. LŪDZU, PIEVĒRSIET ĪPAŠU UZMANĪBU, KA: balvas nodošanas pieprasījuma iesniegšana ir iespējama tikai 14 dienu laikā no Produkta pirkuma datuma. Jebkurā gadījumā, ir jāievēro Balvas nodošanas pieprasījuma iesniegšanas beidzamais termiņš.

10. Aizpildot pieteikuma veidlapu, Akcijas dalībnieks: a) sniedz sekojošus savus personas datus: vārdu, uzvārdu vai e-pasta adresi, b) sniedz un apstiprina piedāvāto paroli, lai pieteiktos Akcijas vietnē; c) var (pēc izvēles) piekrist saņemt komercinformāciju, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, it sevišķi elektronisko pastu, d) sniedz sekojošus reģistrētā Produkta datus: sērijas numuru, Produkta modeli, Produkta pirkuma čeka numuru, Produkta pirkuma datumu, veikala nosaukumu, kurā tika iegādāts Produkts, e) pievieno Produkta pirkuma čeka skanējumu vai attēlu.

11. Ja Akcijas dalībnieks atkāpjas no Produkta pārdošanas līguma, uz kuru attiecas Akcija, atgriež Produktu pārdevējam, Akcijas dalībnieks zaudē tiesības pieprasīt Balvas nodošanu un šādi pieteikumi netiks izskatīti. Atkāpšanās gadījumā no Produkta pārdošanas līguma kā arī Produkta atgriešanas pārdevējam gadījumā, Rīkotājam ir tiesības pieprasīt nodotās Balvas atgriešanu.

12. Rīkotājs neizskatīs pieteikumus, ja Akcijas dalībnieks nevar iesniegt Produkta svītrkoda attēlus, uz kuriem attiecas Akcija, vai pirkuma čeka kopiju. Ja kāda iemesla dēļ Akcijas dalībnieks nav saņēmis Produkta iepakojumu, Rīkotājs var izskatīt iespēju pieņemt attēlu ar Produkta sērijas numuru, kas atrodams uz Produkta pamatnes.

13. Pieteikumi, kas iesniegti pa faksu, telefonu vai e-pastu netiks pieņemti. Nesalasāmas, nepilnīgas vai izmainītas pieteikuma veidlapas, kā arī pieteikuma veidlapas, kas nebūs aizpildītas saskaņā ar šo Reglamentu tiks uzskatītas par spēkā neesošām,.

14. Pēc pieteikuma veidlapas aizpildīšanas tiešsaistē, Rīkotājs vai Koordinators pārbaudīs pieteikumu Rīkotāja vārdā. Akcijas daībnieki saņems automātisku e-pasta atbildi, kura apstiprinās Balvas nodošanas pieprasījuma iesniegšanas saņemšanu, un nākamos Balvas nodošanas procesa posmus. Nepilnīga pieteikuma gadījumā dalībniekam ir jāaizpilda pieteikums 10 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Rīkotājs vai Koordinators sniedza informāciju. Ja pieteikums šajā termiņā netiks aizpildīts, pieteikums netiks turpmāk izskatīts.

BALVAS NODOŠANAS PROCESS

15. Balva tiks nodota 30 kalendāro dienu laikā no datuma, kad pareizi un pilnīgi tika iesniegts Balvas nodošanas pieprasījums un nepieciešamie dokumenti. Ja Balva netika nodota iepriekš minēto 30 dienu laikā, lūdzam, nekavējoties sazināties ar mums, izmantojot 30. punktā sniegto kontaktinformāciju, bet ne vēlāk kā 40 dienu laikā pēc Balvas nodošanas pieprasījuma iesniegšanas.

PERSONAS DATU PRIVĀTUMS UN AIZSARDZĪBA

16. Personas datu pārzinis ir Rīkotājs. Personas dati, kas identificē dalībnieku (vārds un uzvārds vai dzīvesvietas vai saimnieciskās darbības nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, Ieņēmumu Dienests, kurā dalībnieks iesniedz nodokļu deklarācijas, , tiks apstrādāti sekojošos nolūkos:

a) Akcijas veikšanai un Rīkotāja pienākumu izpildei saskaņā ar šo Reglamentu – līdz 2018. gada 31. decembrim (saskaņā Direktīvas 95/46 EK 23. panta 1. punkta 3. apakšpunktu, bet no 2018. gada 25. maija saskaņā uz ES Regulas 2016/679 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu);

b) noteikšanai, izmeklēšanai vai aizsardzībai pret prasībām, kuras Rīkotājs vai dalībnieks var radīt attiecībā uz otru pusi sakarā ar veikto Akciju – 5 gadus no 2018. gada beigām (saskaņā ar Direktīvas 95/46 EK 23. panta 1. punkta 2) un 5) apakšpunktu, bet no 2018. gada 25. maija saskaņā ar ES Regulas 2016/679 6. panta 1. punkta f apakšpunktu);

c) Rīkotāja preču un pakalpojumu mārketingam, jo īpaši komercinformācijas nosūtīšanai, izmantojot eletroniskās saziņas līdzekļus, tostarp elektronisko pastu – dalībnieka piekrišanas derīguma termiņa laikā, līdz tās atsaukšanai (saskaņā ar Direktīvas 95/46 EK 23. panta 1. punkta 1. apakšpunktu, bet no 2018. gada 25. maija pamatojoties uz ES Regulas 2016/679 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu).

17. Datu sniegšana ir brīvprātīga, bet tas ir nosacījums dalībai Akcijā. Gadījumā, ja netiks sniegti personas dati, nebūs iespējams reģistrēties un piedalīties Akcijā.

18. Ikvienam, kura personas dati tiek apstrādāti, ir tiesības piekļūt saviem datiem, prasīt tos labot, dzēst, ierobežot apstrādi, tiesības iebilst pret turpmāku apstrādi, tiesības pārvietot datus, kā arī iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei – Datu valsts inspekcijai, adrese Blaumaņa iela 11/13, Rīga.

19. Lai iegūtu plašāku informāciju par savām tiesībām un veidiem, kā tās īstenot, vai kādu citu jautājumu vai pieprasījumu gadījumā, lūdzam, sazinieties ar mums, izmantojot sekojošu kontaktinformāciju Marketing.CE.GDPR@eu.panasonic.com

20. Paredzētie datu saņēmēji ir Rīkotāja sadarbības partneri, kuriem Rīkotājs uzticēs datu aptrādi, kā arī Rīkotāja vai šo vienību darbinieki un līdzstrādnieki – tādā mērā, lai sasniegtu šo datu apstrādes mērķus.

NODOKĻI

21. Gadījumā, ja Akcijā piedalās dalībnieki, kuri veic saimniecisko darbību, Balva ir ar nodokli apliekams ienākums sakarā ar šīs darbības veikšanu, un ienākuma nodokļa maksātāja saistības neattiecas uz Rīkotāju sakarā ar Balvas nodošanu.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

22. Rīkotājam ir tiesības pārbaudīt visu pieteikumu atbilstību, lai novērstu negodīgus, nederīgus vai atkārtojošos pieteikumus. Pieteikumi par atgrieztiem Produktiem, pieteikumi, kas iesniegti ļaunprātīgi, negodīgi vai pieteikumi, kas citādi neatbilst Reglamentam, netiks vērtēti Akcijas ietvaros.

23. Balvas nodošana, pamatojoties uz šo Akciju, nav apmaināma vai nododama trešajai personai; Balvas nodošanas vietā netiks piedāvāti ne preču kuponi, ne produkti.

24. Katram iegādātajam Produktam, uz kuru attiecas Akcija, var iesniegt tikai vienu Balvas nodošanas pieprasījumu.

25. Šī Akcija nav pieejama kopā ar kādiem citiem piedāvājumiem vai akcijām.

26. Ja dalībnieks ir pieprasījis Balvas nodošanu, tiks uzskatīts, ka dalībnieks ir izlasījis un piekritis šim Reglamentam.

27. Akcijas noteikumi ir norādīti šajā Reglamentā. Visa reklāmas materiālos, bukletos un citur sniegtā informācija par Akciju ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem.

28. Šīs Akcijas reglaments ir pieejams Koordinatora galvenajā mītnē: Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Īrija, Akcijas tīmekļa vietnē un Rīkotāja galvenajā mītnē: Panasonic Marketing Europe GmbH (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību) Filiāle Polijā (iela Wołoska 9a, 02-583 Varšava).

29. Šis Reglaments ir pakļauts Latvijas Republikas tiesību aktiem, ja vien tajā nav noteikts savādāk.

30. Visas sūdzības, kas attiecas uz Akciju, izskatīs Rīkotājs, ja tās tiks nogādātas uz Rīkotāja adresi (norādīts 28. punktā) līdz 2018. gada 22. augustam. Sūdzībā ar piezīmi „Cashback – Panasonic Lumix 2018” ir jāiekļauj sūdzības iesniedzēja dati ar pasta adresi un telefonu, kā arī precīza norāde par sūdzības iesniegšanas iemeslu. Rīkotājs izskatīs sūdzību 14 dienu laikā no saņemšanas datuma. Par sūdzības procedūras rezultātu Rīkotājs nekavējoties informēs sūdzības iesniedzēju. Akcijas dalībniekam ir tiesības iesniegt prasības vispārējā tiesā. Sūdzības iesniegšana Rīkotājam nav nosacījums, lai Akcijas Dalībnieks varētu iesniegt prasības, tostarp prasības tiesvedībā.

Varšava, 2018. gada 21. maijs


PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH
 (sabiedrība ar ierobežotu atbildību)
Filiāle Polijā
iela Wołoska 9a,
02 – 583 Varšava
KRS (Valsts Tiesas reģistrācijas numurs) - 0000352843,
(Rajona tiesa Varšavas pilsētā; XIII Komercreģistra nodaļa)
NIP (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs ) - 107-00-16-099,
REGON (numurs galvenajā uzņēmējdarbības veidu sarakstā) - 142346837