VEICINĀŠANAS AKCIJAS “5 gadu garantija - Lumix 2018” NOTEIKUMI

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā “Noteikumi”) nosaka kārtību, kādā tiek organizēta veicināšanas akcija “5 gadu garantija -  Lumix 2018” (turpmāk tekstā “Akcija”).

1.2. Akcijas organizators ir Panasonic Marketing Europe GmbH (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību) Polijas filiāle, Wołoska iel. 9a, 02-583 Varšava, Polija, NMR kods 107-00-16-099, kas reģistrēta Polijas galvaspilsētas Varšavas Apgabaltiesas uzturētajā uzņēmumu reģistrā, Nacionālā tiesu reģistra XIII Tirdzniecības nodaļā ar reģistrācijas numuru (KRS) 0000352843, Galvenās vides aizsardzības inspekcijas reģ. Nr. 0012180WZBW (turpmāk tekstā “Organizators”).

1.3. Akcijas koordinators, kas ir tiesīgs un atbildīgs par Organizatora norīkoto darbību veikšanu tā vārdā vai uzdevumā ir „MAVIL” (SIA), juridiskā adrese: Czechowicka iel. 25, Varšava, Polija, kas reģistrēta Polijas galvaspilsētas Varšavas Apgabaltiesas uzturētajā uzņēmumu reģistrā, Nacionālā tiesu reģistra  XIII Tirdzniecības nodaļā ar reģistrācijas numuru (KRS) 0000519261, NMR kods: PL 1132878645 (turpmāk tekstā “Koordinators”).

1.4. Akcija notiek visā Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk tekstā “Teritorija”).

1.5. Akcija attiecas uz PANASONIC Lumix fotokamerām, turpmāk tekstā “Produkti”. Visu Akcijā iekļauto Produktu modeļu saraksts ir pievienots šiem Noteikumiem kā Pielikums Nr. 1.

1.6. Akcija ietver pārdošanu ar prēmiju, kur prēmija ir Produktu kvalitātes garantijas perioda pagarinājums.

1.7. Akcija notiek no 12.04.2018. līdz 14.05.2018. (ieskaitot) (turpmāk tekstā “Akcijas periods”). Akcijā var piedalīties saskaņā ar Noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.

1.8. Lai piedalītos Akcijā, Akcijas periodā jāiegādājas Produkti, kas dod tiesības piedalīties Akcijā.

1.9. Akcijā iekļautie Produkti ir tikai jauni eksemplāri, kas iegādāti  pilnvarotā mazumtirdzniecības vietā vai interneta veikalā, kas veic mazumtirdzniecību Teritorijā. Akcija neattiecas uz eksemplāriem, kas nav laisti tirgū Teritorijā, kas iegādāti ārzemēs (piem. izmantojot internetu), vai no fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību (piem. interneta izsolē). Pilnvarotu mazumtirdzniecības vietu saraksts ir pievienots šiem Noteikumiem kā Pielikums Nr.2.
 

2. AKCIJAS DALĪBNIEKI

Akcijā var piedalīties gan pilngadīgas fiziskās personas, kas iegādājas Produktus nolūkos, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, proti kā patērētāji Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1.panta 3.punkta izpratnē, gan uzņēmēji. 

 

3. AKCIJAS DALĪBAS NOSACĪJUMI

3.1. Lai piedalītos Akcijā jāizpilda visi zemāk minētie nosacījumi:

a) Akcijas periodā, vienā no Pielikumā Nr. 2 minētajām pilnvarotajām mazumtirdzniecības vietām Teritorijā jāiegādājas vismaz vienu jaunu, nelietotu Produktu un jāsaglabā pirkuma dokumenta oriģinālu, kurā ir norādīts iegādātā Produkta modelis un iegādes datums; un
b) laika posmā no 12.04.2018. līdz 15.06.2018. (ieskaitot) jāreģistrē iegādāto Produktu tīmekļa vietnē: https://lumix5yw.com/en/start/  (turpmāk tekstā „Akcijas vietne”), ar noteikumu, ka viens Dalībnieks var reģistrēt ne vairāk kā 3 (vārdiem: trīs)  Produktu, kas iegādāti Akcijas periodā.

Persona, kas izpildījusi iepriekš minētos Akcijas dalības nosacījumus, turpmāk tekstā saukta: "Dalībnieks", un vairākas šādas personas kopā turpmāk sauktas:  "Dalībnieki".

3.2. Reģistrējot iegādāto Produktu saskaņā ar 3.1.punkta “b” apakšpunktu, Akcijas dalībnieks:
a) norāda sekojošus personas datus:
  - vārds, uzvārds,
  - e-pasta adrese,
b) norāda un apstiprina piedāvāto paroli, lai pieteiktos Akcijas vietnē;
c) var piekrīt (pēc izvēles) datu apstrādei Organizatora mārketinga nolūkos, un saņemt komerciālo informāciju, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, īpaši pa e-pastu;
d) norāda sekojošu informāciju par reģistrējamo Produktu:
  - sērijas numurs,
  - Produkta modelis,
  - Produkta pirkuma dokumenta numurs,
  - Produkta iegādes datums 1.7. punktā minētajā laika posmā,
  - pilnvarotās mazumtirdzniecības vietas nosaukums, kurā ir iegādājies Produktu;
e) pievieno Produkta pirkuma dokumenta skenētu kopiju vai fotogrāfiju.

3.3. Akcijas dalībnieka personas dati, tostarp e-pasta adrese un mobilā tālruņa numurs, kā arī Produkta sērijas numurs, ir unikāli. Nav iespējams atkārtoti reģistrēt Dalībnieku, izmantojot tādu pašu e-pasta adresi, mobilā tālruņa numuru, vai atkārtoti reģistrēt tādu pašu Produkta sērijas numuru.

3.4. Akcijas dalībnieks, kas ir reģistrējies saskaņā ar 3.2.punktu, uz norādīto e-pasta adresi saņem e-pasta ziņojumu ar lūgumu apstiprināt reģistrāciju. Akcijas Dalībniekam ir jāapstiprina reģistrācija 72 stundu laikā pēc tam, kad Akcijas koordinators ir nosūtījis e-pasta ziņojumu ar lūgumu apstiprināt reģistrāciju, izmantojot šajā ziņojumā esošo saiti uz Akcijas vietnes lapu. Pēc šī termiņa beigām reģistrācija tiks uzskatīta par nederīgu.

3.5. Pēc pareizas reģistrācijas saskaņā ar iepriekš minētajiem punktiem dalībnieks var pieteikties Akcijas vietnē, izmantojot norādīto paroli un e-pasta adresi kā lietotājvārdu.

3.6. Dalībnieks var reģistrēties Akcijas vietnē, nereģistrējot Produktu. Šādā gadījumā Akcijas dalībniekam jāveic 3.2.punkta “a” - “c” apakšpunktos minētās darbības, un 3.3., 3.4. -3.5.punktus piemēro atbilstīgi.

3.7. Ja Akcijas dalībnieks ir reģistrējies saskaņā ar 3.6.punktu, un pēc tam reģistrē Akcijā iegādāto Produktu, viņam jāiesakās Akcijas vietnē, pēc tam jāreģistrē Produkts, norādot 3.2.punkta “d” apakšpunktā minētos datus. Šādā gadījumā 3.3.punktu piemēro atbilstīgi.

3.8. Akcijas dalībnieks var reģistrēt vairāk nekā vienu iegādāto Produktu, bet ne vairāk kā .... vārdiem: .......) Produktu, kas iegādāti Akcijas periodā, ar noteikumu, ka attiecībā uz visiem reģistrējamiem Produktiem ir izpildīts 3.1.punkta “a” apakšpunktā paredzētais nosacījums. Ja nākamā Produkta reģistrācija nav notikusi Akcijas dalībnieka pirmās reģistrācijas laikā, Dalībniekam jāpiesakās Akcijas vietnē, pēc tam jāreģistrē nākamais Produkts, norādot 3.2.punkta “d” apakšpunktā minētos datus. Šādā gadījumā 3.3.punktu piemēro atbilstīgi.

3.9. Pēc Produkta reģistrācijas Organizatora vai Koordinatora pārstāvis var lūgt ikvienu reģistrēto Akcijas Dalībnieku nosūtīt Produkta pirkuma dokumenta skenētu kopiju vai uzrādīt, pēc Organizatora vai Koordinatora izvēles, Produkta pirkuma dokumenta oriģinālu vai notariāli apliecinātu kopiju, kurā ir norādīts iegādātā Produkta modelis un iegādes datums.

3.10. Ja pirkuma dokuments netiek uzrādīts saskaņā ar 3.9.punktā noteikumiem 24 stundu laikā pēc Organizatora vai Koordinatora lūguma nosūtīšanas, Akcijas dalībnieks zaudē visas ar Produkta reģistrāciju saistītās tiesības. Šīs tiesības Akcijas Dalībnieks zaudē arī tad, ja nav iespējams ar viņu sazināties, mēģinot sazināties vismaz 2 (divas) reizes 72 stundu laikā, izmantojot Organizatora vai Koordinatora izvēlēto reģistrācijas laikā norādīto kontaktinformāciju.


4. GARANTIJAS PAGARINĀŠANA

4.1. Akcijas Dalībnieki, kas ir pareizi reģistrējuši iegādāto Produktu, saskaņā ar  3.punktu, var saņemt reģistrētā Produkta kvalitātes garantijas pagarinājumu uz nākamajiem 3 gadiem no garantijas, kas saņemta iegādājoties Produktu, derīguma termiņa beigām.

4.2. Organizatoram ir tiesības pārbaudīt, vai visi 3.1.punktā minētie nosacījumi ir izpildīti. Pārbaude tiek veikta saskaņā ar 3.9.punkta noteikumiem.

4.3. Pēc veiksmīgas Produkta reģistrācijas pārbaudes, Organizators nosūta Dalībniekam uz viņa norādīto e-pasta adresi pagarinātas garantijas sertifikātu PDF formātā.

4.4. Ja Akcijas dalībnieks ir reģistrējis vairāk nekā vienu Produktu, katram Produktam Dalībnieks saņem atsevišķu sertifikātu.

4.5. Pagarināta garantija nav apmaināma pret skaidru naudu, vai citu balvu.


5. SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Visas sūdzības par Akcijas veikšanas gaitu Dalībniekiem jāiesniedz rakstiski līdz 31.07.2018. Par nosūtīšanas datumu tiks uzskatīts pasta zīmoga datums.

5.2. Rakstiskajā sūdzībā jānorāda: Dalībnieka vārds, uzvārds un precīza adrese, kā arī detalizēts apraksts un sūdzības pamatojums.

5.3. Sūdzības jānosūta ar ierakstītu vēstuli uz Koordinatora adresi: MAVIL (SIA), Czechowicka iel. 25, 04-218 Varšava, Polija, ar norādi uz aploksnes “Sūdzība - 5 gadu garantija - Lumix G 2018”.

5.4. Sūdzības tiek izskatītas 14 dienu laikā pēc to saņemšanas. Par sūdzības izskatīšanas rezultātu iesniedzējam tiks paziņots rakstveidā uz sūdzībā norādīto adresi.

5.5. Akcijas dalībniekam ir tiesības celt papildus prasības vispārējās jurisdikcijas tiesā. Sūdzības iesniegšana nav nosacījums, lai Akcijas dalībniekam būtu tiesības celt prasības, tostarp celt prasības tiesā.


6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Organizators un Koordinators nenes atbildību, ja nav iespējams sazināties ar Akcijas Dalībnieku no Organizatora vai Koordinatora neatkarīgu iemeslu dēļ, īpaši ja Dalībnieks vairs neizmanto reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi, vai ar interneta pakalpojumu sniedzējiem saistīto iemeslu dēļ.

6.2. Organizators un Koordinators nenes atbildību par likuma vai trešo personu (tostarp Ziņojuma adresātu) tiesību pārkāpumiem, ja šāds pārkāpums būtu Dalībnieka nosūtītais ziņojums uz Dalībnieka norādīto e-pasta adresi.

6.3. 6.1. un 6.2.punktā minētie ierobežojumi neattiecas uz Dalībniekiem ciktāl tie Produktus iegādājas kā patērētāji Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1.panta 3.punkta izpratnē.

6.4. Akcijas nosacījumi ir izklāstīti šajos Noteikumos. Visa informācija par Akciju, kas sniegta reklāmas materiālos un brošūrās, ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem.

6.5. Visos jautājumos, kas nav paredzēti šajos Akcijas noteikumos, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikumiem.

6.6. Šie Akcijas noteikumi ir pieejami Organizatora, Koordinatora galvenajā mītnē: MAVIL  (SIA) Czechowicka iel. 25, 04-218 Varšava, Polija un Akcijas vietnē.

6.7. Organizators patur tiesības mainīt Noteikumus, tostarp pagarināt Akcijas periodu ciktāl tas ir saskaņā ar likumu, informējot par to Akcijas dalībnieku ar informatīvu paziņojumu Akcijas vietnē.

6.8. Personas datu pārzinis ir Organizators.

6.9. 3.2.punktā minētie personas dati tiks apstrādāti šādiem mērķiem:

6.9.1. lai īstenotu garantiju par Produktiem saskaņā ar veicināšanas akcijas “5 gadu garantija - Lumix 2018” nosacījumiem - nākamos 3 gadus pēc garantijas, kas saņemta iegādājoties Produktu, derīguma termiņa beigām   (kopš 25.05.2018. pamatojoties uz ES Regulas 2016/679 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu);

6.9.2. lai noteiktu, celtu vai aizstāvētos pret prasībām, kas var rasties starp administratoru un Dalībnieku saistībā ar garantiju par Produktiem vai akciju “5 gadu garantija - Lumix 2018” - 10 gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā beidzies Produkta garantijas derīguma termiņš, kas pagarināts saskaņā ar Akcijas nosacījumiem (kopš 25.05.2018. pamatojoties uz ES Regulas 2016/679 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu).

6.9.3. Organizatora preču un pakalpojumu mārketinga vajadzībām, īpaši lai nosūtītu komerciālo informāciju izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, tostarp e-pastu - līdz Jūsu piekrišanas derīguma termiņa beigām vai tās atsaukšanas brīdim un kopš 25.05.2018. pamatojoties uz ES Regulas 2016/679 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu).

6.10. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama, lai piedalītos Akcijā. Ja dati netiek iesniegti, reģistrācija un dalība Akcijā nav iespējama.

6.11. Jūs varat iesniegt savus personas datus, vienlaikus nepiekrītot to apstrādei Organizatora preču un pakalpojumu mārketinga vajadzībām, īpaši komerciālās informācijas nosūtīšanai, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, tostarp e-pastu. Ja Jūs piekrītat, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti šim nolūkam, Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar mums https://lumix5yw.com/lv/sazinieties-ar-mums/. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, kas tiek veikta līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim.

6.12. Ikvienam, kura personas dati tiek apstrādāti, ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret turpmāku apstrādi, tiesības pārvietot datus, kā arī tiesības  iesniegt sūdzību personas datu aizsardzības iestādē.

6.13. Lai iegūtu plašāku informāciju par savām tiesībām un to īstenošanas veidiem, vai ja rodas jebkādi jautājumi vai pieprasījumi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz https://lumix5yw.com/lv/sazinieties-ar-mums/.

6.14. Paredzētie datu saņēmēji ir vienības, kurām Administrators uzticējis datu apstrādi, kā arī Administratora vai šo vienību darbinieki un partneri - ciktāl tas ir nepieciešams datu apstrādes mērķa sasniegšanai.

Varšavā, 09.04.2018.

Organizators:
Panasonic Marketing Europe GmbH Sabiedrība ar ierobežotu atbildību) Polijas filiāle

Pielikums Nr. 1 - Produktu saraksts

DC-GH5EG-K
DC-GH5LEG-K
DC-GH5MEG-K
DC-GH5SE-K
HC-X1E
HC-X1000E

Pielikums Nr. 2 - Pilnvarotu mazumtirdzniecības vietu saraksts