مجموعه هواکش های دارای دریچه های کرکره ای الکتریکی

مجموعه هواکش های دارای دریچه های کرکره ای الکتریکی

وقتی هواکش خاموش است، هوا از آن عبور نمی کند

بستن

مشخصات

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    مجموعه هواکش های دارای دریچه های کرکره ای الکتریکی