عایق

عایق

عایق

برای عملکرد محافظت الکتریکی بهتر و طولانی تر داخل مدارهای توزیع.

بستن

ویژگیها

عایق
قاب کار سنگین
سطوح تماس آلیاژ نقره برای عملیات بدون جوشکاری
نشان روشن/خاموش واضح

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر