#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

انتخاب رنگ
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy

انتخاب شماره 1 حرفه ای ها

انتخاب شماره 1 حرفه ای ها
پیشنهادی حرفه ای به مصرف کنندگانپیشنهادی حرفه ای به مصرف کنندگان

به خاطر طراحی ویژه تیغه ها این ماشین بسیار دقیق است. عالی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر بروید