شیور کارتی ES۵۱۸

ES518

بستن

ویژگیها

شیور کارتی ES۵۱۸
سایز کارت
فقط ۱۳میلیمتر
یک تیغه
کارکرد بوسیله باطری

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    شیور کارتی ES۵۱۸