#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

انتخاب رنگ
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy

اینورتر چیست؟

اینورتر چیست؟

اینورتر چیست؟

پاناسونیک تحول بزرگی در چاشنی و طعم غذاهای شما بوجود آورده است.

مایکرو ویو را با اینورتر و مدل بدون اینورتر آن مقایسه کنید

این نوع مایکرو ویو با تکنولوژی اینورتر و قدرت بخار یکپارچه بافت و طعم غذا های مورد علاقه شما را حفظ می کند.مایکرو ویو های دیگر با گرگرمای کمتر با روشن وخاموش کردن باعث پختن بیش از حد کناره ها و نپختن درون غذا وسرد ماندن بعضی از نقاط می شود.با اینورتر ی توانید غذای خود را با سرعت و به راحتی  آب پز ،بخار پز یا فقط گرم کنید.در مدت زمان کوتاه از آشپزی سالم و خوش مزه لذت ببرید.

Image of Comparing Microwave ovens with and without an inverter
lm_3_1_lc_2_130712

Inverter advantages

Image of Delicious Result

 مایکرویو  گرمایی ساده  غذا را سریعتر میپزد و ویتامینها  را بهتر از آبپز کردن حفظ می کند.کنترل پاور نتظیم _ اینورتر از تخریب سلولهای غذابرای طعم بیشتر جلو گیری می کند.پاور  نرمال و همیشگی سیستم تنها با خاموش روشن کردن ساده  کنترل می شود همچنین در زمانی که احتمال گرمای زیاد است. پاور نتظیم _ اینورترمانع  از بین رفتن طعم وچاشنی می شود و گرمای زیاد را کنترل می کند.

Image of Delicious Results
Image of Rich Nutrients

وقتیکه عملکرد وقدرت پخت مایکرو ویو اینورتر پاناسونیک را با انواع دیگر مانند آب پز یا بخار پز کردن  مقایسه می کنید نه تنها غذاها سریعتر آماده می شوند بلکه شامل مقادیر زیادی مواد مغذی وسالم هستند.اطلاعات دریافت شده بر اساس مطا لعات دانشگاهCornell University's Dept. of Nutritional Sciences می باشد.روشهای سنتی  پخت و پز مایکروویو پاناسونیک

Image of Rich Nutrients
Image of Turbo Defrost

پاناسونیک در زمینه اینورتر توربو دی فراست به موفقیتهای زیادی دست یافته اند، به نسبت گذشته  یخ غذا ها زودتر آب می شود .تکنولوژی اینورتر توربو دی فراست پاناسونیک سیستمی است که در مایکروویو های پیشرفته با قدرت مداوم دارند.با توجه به دریافت انرژی مایکروویو با استفاده استفاده از سیستم کنترل پاور غذاها ی یخ زده باز میشوند و و مرکز و درون غذا پخته می شود و خشک شدگی  در کناره های غذا  وجود ندارد.در نتیجه شکل  و بافت  ورنگ غذا بهتر می ماند.

Image of Turbo Defrost