تصفیه هوا F-VXF۷۰M

F-VXF70M

بستن

ویژگیها

تصفیه هوا F-VXF۷۰M
تصفیه کننده هوا نانو
حالت ECONAVI
فضای تحت پوشش = ۵۲متر مربع

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    تصفیه هوا F-VXF۷۰M