تصفیه کننده هوا F-VXH۵۰M

F-VXH50M

بستن

ویژگیها

تصفیه کننده هوا F-VXH۵۰M
تصفیه کننده نانو
ECONAVI
فضای تحت پوشش = ۴۰ مترمربع

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  تصفیه کننده هوا F-VXH۵۰M

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English