خنک کننده ها CS-A12PKD

CS-A12PKD

اسپلیت تک پمپ حرارت لوکس با 12,100 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش و 13,300 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش

برای لبنان و اردن

CS-A12PKD

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-A12PKD
حسگر دوگانه ECONAVI
nanoe-G
کندانسور باله آبی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  خنک کننده ها CS-A12PKD

  Manual Downloads
  Operating Instructions
  English/Arabic