خنک کننده ها CS-UA18RKD

CS-UA18RKD

اسپلیت تک پایه حرارت با 17,500 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش و 17,800 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش

برای عراق

CS-UA18RKD

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-UA18RKD
یکای بریتانیایی حرارت/ساعت 17,500 سرمایش
17,800 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش
خارج SuperDyma

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  خنک کننده ها CS-UA18RKD

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English/Arabic