خنک کننده ها CS-UA24RKD

CS-UA24RKD

اسپلیت تک پایه حرارت با 21,200 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش و 21,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش

برای عراق

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-UA24RKD
یکای بریتانیایی حرارت/ساعت 21,000 سرمایش
21,200 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش
خارج SuperDyma

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  خنک کننده ها CS-UA24RKD

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English/Arabic