خنک کننده ها CS-YA24MKD

CS-YA24MKD

اسپلیت تک پایه حرارت با 25,600 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش و 22,900 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش

برای عراق

CS-YA24MKD

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-YA24MKD
یکای بریتانیایی حرارت/ساعت 22,900 سرمایش
25,600 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش
کندانسور باله آبی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  خنک کننده ها CS-YA24MKD

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English/Arabic