اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۵۰

NI-JW650

بستن

ویژگیها

اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۵۰
۱۸۵۰-۲۲۰۰وات
ضدچکه
بخارعمودی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۵۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English