اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۶۰

NI-JW660

بستن

ویژگیها

اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۶۰
۱۸۵۰-۲۲۰۰وات
ضدچکه
بخارعمودی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۶۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English