اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۷۰

close
^

ویژگیها

اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۷۰
رنگها:
Color:Red:NI-JW670-R
Color:Silver:NI-JW670-S
۱۸۵۰-۲۲۰۰وات
ضدچکه
بخارعمودی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۷۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English