یخچال NR- AF۱۷۲

NR-AF172

بستن

ویژگیه

یخچال  NR-  AF۱۷۲
۱۶۴لیتری
تنظیم دوبرابر سهولت در وضعیت
فضای عریض تر برای نگهداری ۱۳بطری ۱.۵ لیتری

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر