تلفن KX-TGB110

تلفن KX-TGB110

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلفن KX-TGB110
حالت محیط زیست
Caller ID
زمان آماده به کار طولانی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر