تلفن KX-TGC310

تلفن KX-TGC310

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلفن KX-TGC310
حالت Eco با یک لمس
مسدودسازی تماس مزاحم
دفترچه تلفن با 50 نام و شماره

هیجات زده بشو

مسدودسازی تماس مزاحم

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر