تلفن مدل KX-TGD312

close
^

مشخصات

ویژگیها

تلفن مدل KX-TGD312
عملکرد صرفه جویی
عملکرد توان پشتیبان
مسدود کردن تماس مزاحم

هیجات زده بشو

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر