#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false false KX-TGE110BXB /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

تلفن KX-TGE110

KX-TGE110

موجب تسهیل ارتباط شده است

صفحه کلید نورانی بزرگ راحت برای مشاهده و راحت برای فشار دادن با نویسه های بزرگ.

تلفن KX-TGE110

بستن

انتخاب رنگ

مشخصات

ویژگیها

تلفن KX-TGE110
دکمه های بزرگ با نویسه های بزرگ
کلید تقویت
پشتیبانی از HAC (سازگار با سمعک)

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر