تلفن KX-TGF310

KX-TGF310

تلفن دیجیتال بی سیم/با سیم

با 1 گوشی با سیم و 1 گوشی بی سیم

close
^
توقفپخش

مشخصات

ویژگیها

تلفن KX-TGF310
گوشی با سیم و بی سیم
عملکرد توان پشتیبان
دکمه انسداد تماس روی پایه

هیجات زده بشو

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر