دسترسی اولیه به منابع انسانی

دسترسی اولیه به منابع انسانی

مردم پایه واساس کسب وکار هستند.افراد را قبل از ساخت محصولات آموزش بدهید.در طول تاریخ خود،پاناسونیک همواره اولویت را برتوسعه منابع انسانی براساس این فلسفه قرار می دهد.عنصر اصلی سیاست منابع انسانی ما براساس روابط برنده – برنده بین شرکت وکارکنان از طریق انواع طرح براساس اصول مدیریت مشارکتی ، ارزیابی براساس عملکرد واحترام به کارکنان می باشد.درواقع این رویکرد بدین معنی است که ما به طور همزمان به دنبال دو هدف میباشیم: حفظ رشد در عملکرد کسب وکار واجازه دادن به کارکنان به تحقق اهداف از طریق کار خود.این نشانگر محیط کاری پاناسونیک است که موجب کار بیشتر کارمندان میگردد.

آموزش و توسعه کارکنان

توسعه منابع انسانی

همانطور که از مفهوم عبارت معلوم است «کسب وکار در نهاد مردم نهفته است»رشد وتوسعه کسب وکار را نمی توان بدون توسعه مردم تحقق بخشید.توسعه منابع انسانی باید از طریق مدیریت روزانه انجام شود که آن یکی ازاساسی ترین مسولیتهای مدیران می باشد.

مدیران باید در ذهن داشته باشند که ایجاد نوآوری دردیگران مستلزم ابتکارعمل در خودآنها است.واین برای انجام توسعه منابع انسانی مناسب و بهبود کیفیت و رشد شخصی مهم می باشد.

بنابراین پاناسونیک سیاست منابع انسانی خودرا در سال 1957 ، که شامل «هدف اساسی توسعه منابع انسانی»، موارد مورد نیاز برای تمامی کارکنان گروه پاناسونیک و «راهنمای عمومی برای تمام مدیران» است را پایه گذاری نمود.بمنظور اعمال این سیاستها در سطح جهان ما «سیاست توسعه منابع انسانی» راکه شامل فلسفه اساسی در عبارات قابل فهم تر وفشرده تری است را ساختیم.
سیاست منابع انسانی درگروه پاناسونیک به اطلاع همه کارکنان گروه جهت رشد فردی وایجاد محیط مناسب رساندیم.

سیاست توسعه منابع انسانی (کارشناس)

الف-هدف اساسی توسعه منابع انسانی
بمنظور آموزش مردم به جهت درک بهتر فلسفه مدیریت پاناسونیک بشکلی که آنها در تلاش برای انجام مسئولیت های خود براساس این فلسفه ، بطورخاص به آموزش مردم به الزام انجام اعمال ذکرشده درذیل.

ب – موارد مورد نیاز برای همه کامندان گروه پاناسونیک
نکات ذیل مواردی هستند که تمامی کارکنان گروه پاناسونیک ملزم به پیروی از آن می باشند.از تمامی کارکنان انتظار میرود که ازاین راهنما پیروی کرده جهت توسعه بیشتر

 1. تمرین فلسفه مدیریتی
 2. همواره روح به چالش کشیدن را داشته باشید
 3. همواره فکر کرده تا اقدامات نوآورانه داشته باشید
 4. به تنوع و کلی گری احترام بگذارید
 5. در سطوح جهانی فکر کنید

پ- رهنمود های اساسی برای مدیران
توسعه منابع انسانی باید از طریق مدیریت روزانه انجام شود وآن یکی از اساسی ترین مسولیتهای مدیران می باشدودرذیل دستورالعملهای اساسی برای مدیران که باید با توجه به آموزش مردم قبل از ساخت محصول.

 1. نمایش رهبری روشن براساس اعتقادات قوی
 2. ایجاد یک سازمان وفرهنگ که به کارکنان برای تحقق توانایی های بالقوه خود اجازه می دهد
 3. تشویق دیگران جهت آموزش خود
 4. ارائه فرصتها جهت چالش های جدید و برای رسیدن به اهداف خود
 5. ایجاد محیطهای کاری که در آن تنوع ارزش است ومورداحترام
 6. قدردانی از کارکنان برای تلاشهایشان
 7. توسعه روابط سالم بین مدیریت و کارمندان