سیاست CSR/مدیریت، مدیریت خطر

فلسفه مدیریتی وپایدار غیر قابل تغییر ما

ماموریت ما در پاناسونیک کارو تلاش برای بهبود جامعه از طریق تولید وفروش محصولاتمان به منظور کمک وپیشرفت فرهنگ جهانی است.هدف اولیه مدیریت پاناسونیک به وضوح بیانگر هدف ما از فعالیتهای کسب و کار همچنین به عنوان موجودیت ماست.

از زمان تاسیس این شرکت در سال 1918این فلسفه مدیریت ما بوده که پایه واساس همه فعالیتهای کاری ما بر اساس آن شکل گرفته است. عنصر کلیدی این فلسفه بر اساس مفهوم اصلی (شرکت به عنوان یک نهاد عمومی جامعه است .)تمام منابع مدیریت شرکت از جمله مردم ، پول و کالاها همه از جامعه آمده است.

در حالی که شرکت درگیر در فعالیتهای کسب وکار با استفاده از منابع سپرده شده توسط جامعه است همراه با جامعه توسعه می یابد بنابراین فعالیتهای شرکت نیز می بایست شفاف وعادلانه باشد.

تمام تلاش گروه پاناسونیک برمبنای تلاش برای مناسب بودن فعالیتهای مدیریت و کسب وکار بر اساس نهاد عمومی جامعه می باشد.اجرای این فلسفه مدیریتی از طریق تولید به عنوان کار اصلی ما ادامه خواهد یافت.این به عنوان جوهروماهیت پایداری گروه پاناسونیک تعریف شده است.امروزه ما درنقاط عطف تاریخی بسیاری –جامعه ، اقتصاد، محیط زیست جهانی – ایستاده ایم گروه پاناسونیک مدیریت پایداری در سطح جهان را ادامه خواهد داد و به منظورکمک به جامعه و جهان با ارائه سبک زندگی فردا.

هدف اصلی مدیریت پاناسونیک با خط خوش ژاپنی

فلسفه مدیریت من(صادره شده در ماه ژوئن 1978)

عکس مؤسس پاناسونیک، کونوسوکه ماتسوشیتا

«امروزه بحثهای زیادی درمورد مسولیتهای اجتماعی وجود دارداما در صورتیکه معنای آن می تواند بسته به شرایط اجتماعی درزمان خاصی باشد، مسولیت اساسی اجتماعی یک شرکت در هر دوره باید برای بهبود وضعیت جامعه از طریق فعایتهای کسب وکار خود صورت گیرد.بسیار مهم است که مدیریت تمام فعالیتهای کاری بر اساس درک این رسالت باشد.»

ماتسوشیتا،
موسس شرکت پاناسونیک

کدهای رفتاری پاناسونیک در سال 1992 به عنوان یک راهنمای ویژه برای استفاده از فلسفه مدیریت شرکت تنظیم و تهیه شد. )بعد از آن مورد تجدید نظر قرار گرفت و به روز شد، ویرایش 2014 آن استاندادرد فعلی است.)

پاناسونیک سیاست پایداری خود را در سال 2013 به عنوان یک گزارش کتبی از تلاش های خود برای مشارکت در جامعه امروز و انجام تعهدات خود در زمینه اجرای مسئولیت های اجتماعی (CSR) تنظیم و تهیه کرد.