فرکننده/ صاف کننده مو مدل EH1575

فرکننده/ صاف کننده مو مدل EH1575

EH1575

به آسانی حالت های مختلفی در موی خود ایجاد کنید

فرکننده/ صاف کننده مو مدل EH1575

بستن

ویژگیها

فرکننده/ صاف کننده مو مدل EH1575
با بخار
دو خروجی یون منفی
صاف کردن و فر کردن

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    فرکننده/ صاف کننده مو مدل EH1575