غذاسازMK-۵۰۷۶

MK-5076

بستن

ویژگیها

غذاسازMK-۵۰۷۶
۶کاره
5تیغه
گنجایش کاسه ۸۰۰ میلی لیتر

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر