مخلوط کن MX-۱۵۱

MX-151

بستن

ویژگیها

مخلوط کن MX-۱۵۱
تنگ شیشه ای ۱۵۰۰ میلی لیتری
۱سرعته +عملکرد ضربه ای
همراه با ۲ آسیاب

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  مخلوط کن MX-۱۵۱

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English