مایکروفرNN-CD۹۸۷

NN-CD987

بستن

ویژگیها

مایکروفرNN-CD۹۸۷
۵روش پر توان جهت پخت
کانوکشن، گریل ، مایکروفر، ۲ مرحله کانوکشن وترکیب
حسگر پخت یکبار تماس
گنجایش ۴۲ لیتر

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  مایکروفرNN-CD۹۸۷

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English