مایکروفرNN-GF۵۶۹

NN-GF569

بستن

ویژگیها

مایکروفرNN-GF۵۶۹
گریل چرخشی ۲۷ لیتری
توان مایکرو ۱۰۰۰ وات
توان گریل ۱۰۰۰ وات

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  مایکروفرNN-GF۵۶۹

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English