تصفیه هوا F-PMF۳۵M

F-PMF35M

بستن

ویژگیها

تصفیه هوا F-PMF۳۵M
تصفیه کننده نانو
گردش ۳بعدی جریان هوا
فضای تحت پوشش = ۲۶ متر مربع

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    تصفیه هوا F-PMF۳۵M