تصفیه کننده هواF-PXC۵۰

F-PXC50

بستن

ویژگیها

تصفیه کننده هواF-PXC۵۰
تصفیه کننده نانو
گردش ۳بعدی جریان هوا
فضای تحت پوشش = ۴۰متر مربع

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    تصفیه کننده هواF-PXC۵۰