اتوی الکتریکی U شکل

NI-E100

بستن

ویژگیها

اتوی الکتریکی U شکل
۱۲۰۰-۱۴۳۰وات
پوشش سطح زیرین تیتاتیوم
شیارچرخان بخار

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  اتوی الکتریکی U شکل

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English